การแสดงผล

+
-

วีดิทัศน์

ชื่อวีดิทัศน์: การสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับสารทำความเย็นธรรมชาติ และผลกระทบของสารทำความเย็นกลุ่ม HCFC

คลังภาพ

ชื่อคลังภาพ: 2 มีนาคม วันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ

บริการประชาชนและสถานประกอบการ