การแสดงผล

+
-

ดำเนินการขับเคลื่อนคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

ดำเนินการตามแบบรายงานการขับเคลื่อนคุณธรรม จริยธรรม และความโปร่งใสของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 

ประกอบการดำเนินการตามตัวชี้วัด : ความสำเร็จของการขับเคลื่อน

การส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน รอบที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

ตัวชี้วัดที่ 1 การเปิดเผยข้อมูล

                   1.  เผยแพร่แผนการปฏิบัติงานประจำปีของหน่วยงานผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน  คลิกที่นี่

                   2.  เผยแพร่แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงานผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน  คลิกที่นี่

                   3.  เผยแพร่รายงานสรุปผลการปฏิบัติงานประจำปี 2564 ของหน่วยงานผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน  คลิกที่นี่

                   4.  เผยแพร่รายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 ของหน่วยงานผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน  คลิกที่นี่

ตัวชี้วัดที่ 2 การปรับปรุงระบบการทำงาน

                   ช่องทางการให้บริการของหน่วยงานแก่ภาคประชาชน ผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน  คลิกที่นี่

ตัวชี้วัดที่ 3 การป้องกันการทุจริต

                   1.  ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้ดำรงตำแหน่งผู้อำนวยการหน่วยงานคนปัจจุบันผ่านทางเว็บไซต์ของหน่วยงาน  คลิกทีนี่

                   2.  รายงานการประชุมคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตประจำสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพรครั้งที่ 2/2565 คลิกที่นี่  คลิกที่

                   3.  มาตรการใช้รถยนต์ส่วนราชการ คลิกที่นี่

ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ  คลิกที่นี่

                   คู่มือการใช้สินทรัพย์ของทางราชการ คลิกที่นี่

ตัวชี้วัดที่ 5 ประสิทธิภาพการสื่อสาร  คลิกที่นี่