การแสดงผล

+
-

วิสัยทัศน์และพันธกิจ


กระทรวงแรงงาน


วิสัยทัศน์

       แรงงานมีศักยภาพภาพสูง และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

พันธกิจ

       - เพิ่มศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบการให้พร้อมรับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนและให้สอดคล้องกับทิศทางการพัฒนาของประเทศ

       - ค้มครองและส่งเสริมให้แรงงานมีความมั่นคงในการทำงาน มีหลักประกัน และมีคุณภาพชีวิตที่ดี

       - เสริมสร้างองค์กรธรรมาภิบาล

       - พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารอย่างบูรณาการ เพื่อการบริหารจัดการและให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ

       -  ส่งเสริมความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างแระเทศ 

ประเด็นยุทธศาสตร์

       - ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกำลังคนเพียงพอทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ

       - ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างความมั่นคงในการมีงานทำให้กับแรงงาน

       - ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมความมั่นคงในการทำงานและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับแรงงาน

       - ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว

       - ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านแรงงาน

       - ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการบริหารจัดการของกระทรวงแรงงานให้มีความเป็นเลิศ

       - ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนเนื่องจากวิกฤติและสาธารณภัย


กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน


วิสัยทัศน์

       พัฒนาศักยภาพคนทำงานทุกระดับ ให้มีผลิตภาพแรงงานสูงสอดคล้องกับความต้องการตลาดแรงงานและก้าวทันเทคโนโลยี 4.0

พันธกิจ

       - พัฒนาและยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

       - พัฒนาระบบรับรองการพัฒนาฝีมือแรงงานรองรับนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง

       - ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและสร้างเครือข่ายเพื่อการพัฒนาฝีมือแรงงาน

       - พัฒนาระบบการบริหารจัดการองค์กรให้มีประสิทธิภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์

       - การพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

       - การพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อการพัฒนาและขยายตัวของภาคเศรษกิจ


สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดชุมพร


วิสัยทัศน์

       พัฒนากำลังแรงงานให้มีทักษะและคุณภาพชีวิตที่ดี

พันธกิจ

       - ส่งเสริมและพัฒนาฝีมือกำลังแรงงานให้มีทักษะฝีมือ

       - ส่งเสริมและพัฒนากำลังแรงงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการผลิต

       - ส่งเสริมและพัฒนาฝีมือแรงงานให้มีมาตรฐาน

       - ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์

       - การพัฒนากำลังแรงงานให้มีฝีมือเพื่อการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

       - การพัฒนาศักยภาพกำลังแรงงานเพื่อการพัฒนาและขยายตัวของภาคเศรษฐกิจ