การแสดงผล

+
-

คลังความรู้

ลำดับ ไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
1 คำขอใบแทนหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ.pdf 70
2 แบบคำขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ_คร.10.pdf 73
3 ใบสมัครเข้าฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน.pdf 97
4 ใบสมัครวิทยากรภายนอก.pdf 107
5 โลโก้กรมฯ.zip 87
6 องค์ประกอบหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance).pdf 66
7 รูปแบบหนังสือภายใน และภายนอกตามระเบียบงานสารบรรณ_18062563133202_.pdf 70
8 บทสรุปสำหรับผู้บริหาร.pdf 72