การแสดงผล

+
-

คลังความรู้

ลำดับ ไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
1 คำขอใบแทนหนังสือรับรองว่าเป็นผู้ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ.pdf 93
2 แบบคำขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ_คร.10.pdf 99
3 ใบสมัครเข้าฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน.pdf 131
4 ใบสมัครวิทยากรภายนอก.pdf 360
5 โลโก้กรมฯ.zip 122
6 องค์ประกอบหลักธรรมาภิบาลของการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (Good Governance).pdf 92
7 รูปแบบหนังสือภายใน และภายนอกตามระเบียบงานสารบรรณ_18062563133202_.pdf 96
8 บทสรุปสำหรับผู้บริหาร.pdf 103