การแสดงผล

+
-

กำหนดการฝึกอบรม

ลำดับ สาขา ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) รูปแบบ วันเริ่ม
ฝึกอบรม
วันสิ้นสุด
ฝึกอบรม
หน่วยงาน
1 การประกอบขนมอบ 30 ปกติ 12 มิถุนายน 2566 16 มิถุนายน 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร เต็ม
2 การเดินท่อและติดตั้งสุขภัณฑ์ 30 ปกติ 12 มิถุนายน 2566 16 มิถุนายน 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร เต็ม
3 การแปรรูปและถนอมอาหารประเภทผลไม้ 30 ปกติ 12 มิถุนายน 2566 16 มิถุนายน 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร เต็ม
4 การออกแบบติดตั้งและประยุกต์ใช้งานโซลาร์เซลล์ 30 ปกติ 12 มิถุนายน 2566 15 มิถุนายน 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร เต็ม
5 ผู้ประกอบอาหารไทย 30 ปกติ 12 มิถุนายน 2566 16 มิถุนายน 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร เต็ม
6 การทำขนมเบเกอรี่ 30 ปกติ 12 มิถุนายน 2566 16 มิถุนายน 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร เต็ม
7 การติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ 30 ปกติ 19 มิถุนายน 2566 23 มิถุนายน 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร เต็ม
8 ผู้ประกอบอาหารไทย 30 ปกติ 19 มิถุนายน 2566 23 มิถุนายน 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร เต็ม
9 ผู้ประกอบอาหารไทยฮาลาล 30 ปกติ 3 กรกฎาคม 2566 7 กรกฎาคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร เต็ม
10 การประกอบขนมอบ 30 ปกติ 10 กรกฎาคม 2566 14 กรกฎาคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร เต็ม
11 การปูกระเบื้องเคลือบ 30 ปกติ 10 กรกฎาคม 2566 14 กรกฎาคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร เต็ม
12 การบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ 30 ปกติ 17 กรกฎาคม 2566 21 กรกฎาคม 2566 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร เต็ม