การแสดงผล

+
-

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

27 พ.ย. 2561

...

ไฟล์แนบ :ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร

ไฟล์แนบ :เอกสารตัวอย่างการเสนอราคา

ไฟล์แนบ :รายละเอียดคุณลักษณะ