การแสดงผล

+
-

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชุมพร

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดชุมพร


วิสัยทัศน์

       พัฒนากำลังแรงงานให้มีทักษะและคุณภาพชีวิตที่ดี

พันธกิจ

       - ส่งเสริมและพัฒนาฝีมือกำลังแรงงานให้มีทักษะฝีมือ

       - ส่งเสริมและพัฒนากำลังแรงงานเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการผลิต

       - ส่งเสริมและพัฒนาฝีมือแรงงานให้มีมาตรฐาน

       - ส่งเสริมและพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงาน

ประเด็นยุทธศาสตร์

       - การพัฒนากำลังแรงงานให้มีฝีมือเพื่อการพัฒนาสังคมและคุณภาพชีวิต

       - การพัฒนาศักยภาพกำลังแรงงานเพื่อการพัฒนาและขยายตัวของภาคเศรษฐกิจ