การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
1 ใบสมัครเข้าร่วมโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0 ประจำปี ๒๕๖๓ 2,676
2 ใบสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
3 ใบสมัครฝึกอบรมฝีมือแรงงาน 1,186
4 รายงานงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2561 395
5 รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 480
6 ประกาศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง วัฒนธรรมคุณธรรมของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
7 การกู้ยิมเงินกองทุนการพัฒนาฝีมือแรงงาน 318
8 ฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน 374
9 ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 371
10 ฝึกเตรียมเข้าทำงาน 326
11 เอกสารแนะนำหน่วยงาน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดชุมพร 398
12 คู่มือบริการประชาชน ตามพระราชบัญญัติฯ 4,042