การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
1 ใบสมัครเข้าร่วมโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0 ประจำปี ๒๕๖๓ 3,154
2 ใบสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
3 ใบสมัครฝึกอบรมฝีมือแรงงาน 1,880
4 รายงานงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2561 443
5 รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 529
6 ประกาศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง วัฒนธรรมคุณธรรมของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
7 การกู้ยิมเงินกองทุนการพัฒนาฝีมือแรงงาน 349
8 ฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน 405
9 ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 401
10 ฝึกเตรียมเข้าทำงาน 355
11 เอกสารแนะนำหน่วยงาน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดชุมพร 425
12 คู่มือบริการประชาชน ตามพระราชบัญญัติฯ 4,582