การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
1 ใบสมัครเข้าร่วมโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0 ประจำปี ๒๕๖๓ 2,947
2 ใบสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
3 ใบสมัครฝึกอบรมฝีมือแรงงาน 1,447
4 รายงานงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2561 422
5 รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 506
6 ประกาศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง วัฒนธรรมคุณธรรมของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
7 การกู้ยิมเงินกองทุนการพัฒนาฝีมือแรงงาน 333
8 ฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน 390
9 ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 386
10 ฝึกเตรียมเข้าทำงาน 339
11 เอกสารแนะนำหน่วยงาน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดชุมพร 411
12 คู่มือบริการประชาชน ตามพระราชบัญญัติฯ 4,446