การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
1 คู่มือการฝึกช่างซ่อมและบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ (280 ชั่วโมง) 13
2 ใบสมัครเข้าร่วมโครงการเพิ่มผลิตภาพแรงงาน สู่ SME 4.0 ประจำปี ๒๕๖๓ 3,862
3 ใบสมัครทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
4 ใบสมัครฝึกอบรมฝีมือแรงงาน 3,086
5 รายงานงบทดลอง ประจำเดือน เมษายน 2561 516
6 รายงานงบทดลอง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 608
7 ประกาศกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เรื่อง วัฒนธรรมคุณธรรมของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
8 การกู้ยิมเงินกองทุนการพัฒนาฝีมือแรงงาน 401
9 ฝึกยกระดับฝีมือแรงงาน 458
10 ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน 460
11 ฝึกเตรียมเข้าทำงาน 406
12 เอกสารแนะนำหน่วยงาน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดชุมพร 478