การแสดงผล

+
-

ประเมินความรู้ความสามารถ

 
 
 
 
 
คุณสมบัติผู้ขอรับรองความรู้ความสามารถ
 
1.ผ่านการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ
 
2. มีประสบการณ์การทํางานในสาขาอาชีพเกี่ยวข้องกับการประเมิน
 
3. มีคุณลักษณะส่วนบุคคลที่เหมาะสมในสาขาอาชีพ ขอรับการประเมิน
 
4. สำเร็จการศึกษา หรือนานการฝึกอบรมสมาคมข้องกับการประเมิน
 
 
เอกสารที่ต้องใช้
 
1.บัตรประจำตัวประชาฃน
 
2.รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว จํานวน 2 รูป
 
3.เอกสารหนังสือรับรองประสบการณ์ทำงาน
 
4.เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการศึกษาเป็นการศึกษา
 
5.หนังสือรองผ่านการทดสอบมาตรานมือแรงงานแห่งชาติสาขาที่เกี่ยวข้อง
 
6.เอกสารที่เกี่ยวกับการฝึกอบรม สัมมนาและประสบการณ์ด้านอื่นที่เกี่ยวข้องในสาขาที่ประเมิน
 
 
ติดต่อสอบถามเพิ่มเติมได้ที่
 
นางสาวสุชาดา  ตุวิชรานนท์
 
หัวหน้าฝ่ายประเมินและรับรองความรู้ความสามารถ
 
โทร. 089-7953570
 
 
ไฟล์แนบ :: 39_File_754_File_คร.10 แบบคำขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ_06052564152035__07022565094040_.pdf ดาวน์โหลด