การแสดงผล

+
-

เรื่องร้องทุกข์-ร้องเรียน

กรมพัฒนาฝีมือแรงงานมีวิธีการจัดการเรื่องร้องทุกข์-ร้องเรียน 2 ระบบ ดังนี้
1.  ระบบการจัดการเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียนกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
      
เอกสารดาวน์โหลด
2.  ประกาศกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเรื่องการจัดการเรื่องร้องทุกข์ ร้องเรียน
      ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล
 

       ไฟล์ 2: ประกาศกรมการจัดการเรื่องร้องทุกข์ร้องเรียน.Pdf

     ตัวอย่างแบบฟอร์มการร้องทุกข์-ร้องเรียน
     ไฟล์ 1: complain from.doc