การแสดงผล

+
-

ข่าวประกวดราคา

เอกสารประกวดราคาซื้อด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

3 ธ.ค. 2561

ประกาศประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

27 พ.ย. 2561

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง เดือน มิถุนายน 2559

25 มิ.ย. 2559

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประดำเดือน มีนาคม 2559

25 เม.ย. 2559

เอกสาร สอบราคาจ้าง จ้างเหมางานรักษาความปลอดภัย จ้างเหมาบริการทำความสะอาด และ งานดูแลต้นไม้ สนามหญ้า ประจำปีงบประมาณ 2559

22 ก.ย. 2558

ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดชุมพร ประกาศสอบราคาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์และเครื่องพิมพ์

10 มี.ค. 2558