การแสดงผล

+
-

ประชาสัมพันธ์

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการให้แก่เจ้าหน้าที่ของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานหรือบุคลากรจากหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำร่างคู่มือวิธีการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานตามมาตรา 26 รุ่นที่ 2

3 ก.พ. 2566

โครงการส่งเสริมการจัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานตามมาตรา 26 เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างเศรษฐกิจในยุค New Normal และอุตสาหกรรมแห่งอนาคต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

1 ก.พ. 2566 11

แนวปฏิบัติการจัดงานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี 2566

1 ก.พ. 2566 24

การประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพช่างไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์และคอมพิวเตอร์ สาขาช่างไฟฟ้าสำหรับอุตสาหกรรมการจัดงานประชุม การเดินทาง เพื่อเป็นรางวัลและการแสดงสินค้า ครั้งที่ 1/2566

31 ม.ค. 2566 21

ปฏิทินกิจกรรม

/// end if

วีดิทัศน์

ชื่อวีดิทัศน์: พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย ชุดที่ 2

คลังภาพ

ชื่อคลังภาพ: หารือแนวทางความร่วมมือการพัฒนาผีมือแรงงาน ณ บริษัท อันติเมท รีเฟล็กซ์ จำกัด อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี (25 มกราคม 2565)

บริการประชาชนและสถานประกอบการ