การแสดงผล

+
-

คลังความรู้

ลำดับ ไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
1 ดาวน์โหลดภาพทรงงานช่างในหลวง ร.๙.pdf 106
2 8_File_ความเป็นมาของวันมาตรฐาน ปี 58_15052558175017_.pdf 70
3 8_File_1001-2-พระราชสมัญญา_07042558175029_.pdf 62
4 มาตรฐานฝีมือแรงงงานกับคุณวุฒิวิชาชีพ.pdf 865
5 คู่มือการใช้งานระบบ E-Testing ภาคความสามารถ - Admin.pdf 169
6 บรรยาย E-Testing.pdf 243
7 คู่มือการใช้งานระบบE-Testing ภาคความรู้ (Admin).pdf 235
8 หนังสือเวียน เรื่องการฝึกอบรมผู้ทดสอบ.pdf 519
9 ไฟล์เอกสาร.zip 581
10 แนวทางปฏิบัติ.pdf 610
11 แบบฟอร์มพิมพ์หนังสือรับรองผ่านการทดสอบมาตรฐาน ของศูนย์ทดสอบ.rar 514
12 ตัวอย่างโลโก้.pdf 348