การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
1 ทะเบียนผู้ทดสอบ ปีงบประมาณ 2560 -2564 111
2 รุ่นที่ 13 สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 ณ วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม 72
3 รุ่นที่ 12 สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ) ระดับ 1 (อบรมผ่าน Zoom) วันที่ 14-16 กรกฎาคม 2564 20
4 รายชื่อผูัทดสอบ ปีงบประมาณ 2547 - 2559 467
5 รุ่นที่ 11 สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ตารางทำการ) ระดับ 1 (อบรมผ่าน Zoom) วันที่ 22 - 24 มิถุนายน 2564 82
6 รุ่นที่ 10 สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 รีรหัส (อบรมผ่าน Zoom) วันที่ 21 - 22 กรกฎาคม 2564 908
7 โลโก้มาตรฐานฝีมือแรงงาน 479
8 ประกาศ คกก.ส่งเสริม เรื่องหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขเกี่ยวกับมาตรฐานฝีมือแรงงานตามมาตรา 26 และคำสั่ง 4/2564 เรื่องแต่งตั้งคณะอนุกรรมการกลั่นกรองมาตรฐานฝีมือแรงงานตามมาตรา 26 357
9 รุ่นที่ 9 สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 ณ สมาคมความปลอดภัยฯ จ.ราชบุรี ระหว่างวันที่ 30 มี.ค. - 1 เม.ย. 2564 219
10 รุ่นที่ 8 สาขาช่างเชื่อมทิก สาขาช่างเชื่อมแม็ก ณ โรงแรมริเวอร์ อยุธยา วันที่ 16-17 มีนาคม 2564 330
11 ประกาศคณะกรรมการส่งเสริมฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขเกี่ยวกับมาตรฐานฝีมือแรงงานตามมาตรา 26 (ปี2564) 883
12 ซักซ้อมความเข้าใจการยืมเงินราชการและการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ 137