การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
1 รุ่นที่ 21 สาขาพนักงานแผนกบริการอาหารและเครื่องดื่ม FB วันที่ 31 พ.ค. - 2 มิ.ย. 65 ณ มหาวิทยาลัยรังสิต 51
2 รุ่นที่ 19 สาขาช่างก่ออิฐ ระดับ 1 วันที่ 10-12 พฤษภาคม 2565 ณ ศูนย์ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานบุญถาวร จังหวัดปทุมธานี 53
3 รุ่นที่ 20 ฝึกอบรม ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 10 ลำปาง จำนวน 4 สาขา ระหว่างวันที่ 14 - 16 พฤษภาคม 2565 351
4 รุ่นที่ 18 สาขาผู้ปฏิบัติการคลังสินค้า วันที่ 1-3 พ.ค. 65 ณ มหาวิทาลัยราชภัฎสวยสุนันทา จังหวัดอุดรธานี 55
5 รุ่นที่ 17 สาขาช่างเขียนแบบเครื่องกลด้วยคอมพิวเตอร์ CAD ฝึกอบรม ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน วิทยาเขตขอนแก่น 64
6 รุ่นที่ 16 สาขาช่างซ่อมรถยนต์ ฝึกอบรม ณ โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมป์ ช่างกล ขส.ทบ. นนทบุรี 22
7 รุ่นที่ 15 สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ ฝึกอบรม ณ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสระแก้ว 72
8 รุ่นที่ 13 ฝึกอบรม ณ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานเชียงใหม่ วันที่ 29-31 มี.ค. 65 สาขาช่างเขียนแบบก่อสร้างด้วยคอมพิวเตอร์ 18
9 รุ่นที่ 11 สาขาพนักงานนวดไทย วันที่ 22-24 มีนาคม 2565 ณ สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี 8
10 รุ่นที่ 12 ฝึกอบรม ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา (ดอยสะเก็ด) เชียงใหม่ วันที่ 29-31 มี.ค. 65 รวม 2 สาขา 85
11 รุ่นที่ 14 สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ) ระดับ 1 อบรมผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meetings 111
12 การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ระดับภาค ครั้งที่ 29 368