การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
1 ทะเบียนรายชื่อผู้ทดสอบ ปี 2560-2566 (ข้อมูล ณ 18 ธ.ค. 66) 411
2 รุ่นที่ 53 วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ SBAC กรุงเทพมหานคร (25 ก.ย. - 5 ต.ค. 66) 232
3 รุ่นที่ 49 สาขาช่างเคาะตัวถังรถยนต์ ระดับ 1 (17 - 19 ก.ย. 66 วิทยาลัยการอาชีพไชยา) 77
4 รุ่นที่ 52 สาขาพนักงานนวดไทย ระดับ 1 (27 - 29 ก.ย. 66 โรงเรียนส่งเสริมวิชาชีพและวัฒนธรรมไทยสปาขอนแก่น) 94
5 รุ่นที่ 45 สาขาช่างบำรุงรักษารถยนต์ (13 - 15 ก.ย. 66 วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช) 59
6 รุ่นที่ 49 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก (18 - 22 ก.ย. 66) 128
7 รุ่นที่ 51 สาขาพนักงานการใช้คอมพิวเตอร์ (ประมวลผลคำ) ระดับ 1 (20-22 ก.ย. 66 ออนไลน์) 85
8 รุ่นที่ 50 สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1-2 (สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 16 นครปฐม) 132
9 รุ่นที่ 47 สาขาช่างเทคนิคระบบไฮดรอลิก ระดับ 1 (15 - 17 ก.ย. 66 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ) 37
10 รุ่นที่ 46 สาขาพนักงานนวดไทย ระดับ 1 (13 - 15 ก.ย. 66 โรงเรียนฝึกอาชีพกรุงเทพมหานคร (กาญจนสิงหาสน์ อุปถัมภ์)) 41
11 รุ่นที่ 29 สาขาช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ ระดับ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการขอนแก่น 14 - 16 มิ.ย. 66 75
12 รุ่นที่ 37 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี (25-27 ก.ค. 66) 429