การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
1 รุ่นที่ 29 สาขาช่างซ่อมรถจักรยานยนต์ ระดับ 1 วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการขอนแก่น 14 - 16 มิ.ย. 66 41
2 รุ่นที่ 37 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 7 อุบลราชธานี (25-27 ก.ค. 66) 181
3 รุ่นที่ 43 วิทยาลัยเทคนิคอุตสาหกรรมยานยนต์ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (9-11 ส.ค.66) 30
4 รุ่นที่ 39 สาขาพนักงานนวดไทย ระดับ 1 วิทยาลัยการแรงงาน (2 - 4 ส.ค. 66 ) 8
5 รุ่นที่ 44 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ตาก (7 - 14 ก.ค. 66) 25
6 รุ่นที่ 38 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี (2 - 4 ส.ค. 66) 17
7 รุ่นที่ 36 สาขาช่างจัดดอกไม้ ระดับ 1 วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุราษฎร์ธานี (21 - 23 ก.ค. 66) 5
8 รุ่นที่ 40 สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 14 ปทุมธานี (7 - 9 ส.ค. 66) 22
9 รุ่นที่ 42 สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 วิทยาลัยเทคนิคราชสิทธาราม (9 - 11 ส.ค. 66) 10
10 รุ่นที่ 41 สาขาช่างเชื่อมแม็ก ระดับ 2 สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 1 สมุทรปราการ (7 - 9 ส.ค. 66) 12
11 การฝึกอบรมเตรียมผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน โดยส่วนภูมิภาคดำเนินการ 77
12 รุ่นที่ 35 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานอุทัยธานี ช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม (17 - 21 ก.ค. 66) 61