การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

การขับเคลื่อนระบบธนาคารหน่วยกิตของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

23 พ.ค. 2567

Dashboard ข้อมูลมาตรฐานฝีมือแรงงานตามมาตรา 26

18 มี.ค. 2567

ระบบธนาคารหน่วยกิต คืออะไร ?

12 ก.พ. 2567

ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 13)

17 ม.ค. 2567

อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ

17 ม.ค. 2567

ประชาพิจารณ์ร่างมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ และร่างคุณสมบัติของผู้เข้ารับการทดสอบ สาขาอาชีพช่างอุตสาหกรรมศิลป์ สาขาช่างเครื่องประดับ (แต่งประกอบตัวเรือน)

27 ธ.ค. 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการฝึกอบรมผู้ทดสอบ สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชน์ ระดับ 2 (รีรหัส)

7 ธ.ค. 2566

สัมภาษณ์ประเด็นเรื่อง “มาตรฐานฝีมือแรงงานตามมาตรา 26”

1 พ.ย. 2566

การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 30 ระดับภาค

1 พ.ย. 2566