การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมจัดทำข้อมูลการขับเคลื่อนงานตามแผนขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่การปฏิบัติ พ.ศ. 2562-2565

21 มิ.ย. 2565

ประชุมจัดทำข้อมูลการขับเคลื่อนงานตามแผนขับเคลื่อนกรอบคุณวุฒิแห่งชาติสู่การปฏิบัติ พ.ศ. 2562-2565

21 มิ.ย. 2565

อบรมเตรียมผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1

21 มิ.ย. 2565

ประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาผู้ประกอบอาหารไทย ครั้งที่ 3/2565

16 มิ.ย. 2565

ประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานจ้างจัดการโครงการมหกรรม Skill Expo Thailand 2022 พัฒนาคนสู่โลกยุคใหม่ ครั้งที่ 1

13 มิ.ย. 2565

ประชุมคณะอนุกรรมการกำหนดมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาอาชีพภาคบริการ สาขาผู้ฝึกสอนมวยไทย ครั้งที่ 1/2565

10 มิ.ย. 2565

ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการฝึกอบรม สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1 หลักสูตร 6 ชั่วโมง (1 วัน) โดยฝึกอบรมด้วยวิธีการฝึกอบรมออนไลน์ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meetings) ในวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565

8 มิ.ย. 2565

อบรมผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขาช่างปรับอากาศในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก ระดับ 1

1 มิ.ย. 2565

ประชุมคณะทำงานจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานสำหรับเจ้าหน้าที่ในการจัดทำมาตรฐานฝีมือแรงงานตามมาตรา 26

1 มิ.ย. 2565