การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

ระบบธนาคารหน่วยกิต คืออะไร ?

12 ก.พ. 2567

ประกาศคณะกรรมการค่าจ้าง เรื่อง อัตราค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ (ฉบับที่ 13)

17 ม.ค. 2567

อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ

17 ม.ค. 2567

ประชาพิจารณ์ร่างมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ และร่างคุณสมบัติของผู้เข้ารับการทดสอบ สาขาอาชีพช่างอุตสาหกรรมศิลป์ สาขาช่างเครื่องประดับ (แต่งประกอบตัวเรือน)

27 ธ.ค. 2566

ประกาศรายชื่อผู้มีคุณสมบัติเข้ารับการฝึกอบรมผู้ทดสอบ สาขาช่างเครื่องปรับอากาศในบ้านและการพาณิชน์ ระดับ 2 (รีรหัส)

7 ธ.ค. 2566

สัมภาษณ์ประเด็นเรื่อง “มาตรฐานฝีมือแรงงานตามมาตรา 26”

1 พ.ย. 2566

การแข่งขันฝีมือแรงงานแห่งชาติ ครั้งที่ 30 ระดับภาค

1 พ.ย. 2566

ประเมินผลการเก็บตัวฝึกซ้อมเยาวชน เพื่อไปแข่งขันฝีมือแรงงานเอเชีย ครั้งที่ 2 สาขาการแต่งผม

1 พ.ย. 2566

การเเข่งขันฝีมือแรงงานนนานาชาติ ครั้งที่ 46 ณ เมืองลิยง สาธารณรัฐฝรั่งเศส

1 พ.ย. 2566