การแสดงผล

+
-

ข่าวประกวดราคา

ร่างประกาศประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตามโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์รองรับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e - Testing) เพื่อพัฒนากำลังคนสู่ Thailand 4.0

5 ม.ค. 2561

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างของสำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน

7 พ.ย. 2557