การแสดงผล

+
-

ประวัติการจัดตั้งหน่วยงาน

ความเป็นมา

        สำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน เดิมทีมีชื่อว่า กองมาตรฐานฝีมือแรงงาน ตามพระราชกฤษฎีกาแบ่งส่วนราชการของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เมื่อปี พ.ศ. 2537 ซึ่งในขณะนั้นได้มีกองต่างๆ จำนวน  8  กอง  ประกอบด้วย  สำนักงานเลขานุการกรม กองวิชาการและแผนงาน กองประสานการพัฒนาฝีมือแรงงานสตรีและเด็ก กองพัฒนาเทคโนโลยีการฝึกและพัฒนาฝีมือแรงงาน สถาบันพัฒนาบุคลากรฝึก และพัฒนาฝีมือแรงงาน  สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานกลาง สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค และกองมาตรฐานฝีมือแรงงาน และในปีเดียวกันนั้น รัฐบาลได้ออกพระราชบัญญัติส่งเสริมการฝึกอาชีพ พ.ศ. 2537 เพื่อส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน โดยสนับสนุนให้ภาคเอกชนเข้ามามีส่วนร่วมในการพัฒนาฝีมือแรงงานโดยมีมาตรการจูงใจลดหย่อนภาษีอากรให้แก่ผู้ดำเนินการฝึกอาชีพที่จดทะเบียนต่อกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

        ต่อมาในปี พ.ศ. 2545 กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ได้มีการเปลี่ยนชื่อกองมาตรฐานฝีมือแรงงาน เป็น สำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน และได้มีการแบ่งหน่วยงานภายในขึ้น ประกอบด้วย 1) กลุ่มงานกำหนดมาตรฐานฝีมือแรงงาน 2) กลุ่มงานส่งเสริมทดสอบและวิชาชีพควบคุม 3) กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานและการแข่งขัน 4) กลุ่มงานกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานและ 5) งานบริหารทั่วไป

      ปัจจุบัน (2558) ได้มีการแบ่งหน่วยงานภายในขึ้นใหม่ โดยประกอบด้วย
         1) กลุ่มงานกำหนดมาตรฐานฝีมือแรงงาน
         2) กลุ่มงานทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
         3) กลุ่มงานส่งเสริมมาตรฐานฝีมือแรงงาน
         4) กลุ่มงานพัฒนาระบบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
         5) ฝ่ายสนับสนุนการอำนวยการ