การแสดงผล

+
-

สำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน

     กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน พ.ศ. 2554 ข้อ 3 วงเล็บ 16 ให้สำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน อยู่ในการแบ่งส่วนราชการ โดยมีอำนาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

     1.  ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัยเพื่อพัฒนาระบบและรูปแบบการพัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงาน
     2.  ส่งเสริมการจัดทำและพัฒนามาตรฐานฝีมือแรงงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล
     3.  จัดให้มีระบบการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน การพัฒนาผู้ทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน และการรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และมาตรฐานที่กำหนด
     4.  ดำเนินการเกี่ยวกับการอนุญาต ติดตาม และกำกับดูแลผู้ดำเนินการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน  และผู้ดำเนินการทดสอบฝีมือคนหางาน
     5.  ส่งเสริมให้สถานประกอบกิจการและองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชนนำมาตรฐานฝีมือแรงงานไปใช้ในระบบการพัฒนากำลังแรงงานและการจ้างงาน
     6.  ประสานและส่งเสริมให้ภาครัฐและเอกชนมีส่วนร่วมในการจัดการแข่งขันฝีมือแรงงานทุกระดับ  และส่งเสริมการจัดการแข่งขันฝีมือแรงงานในสถานประกอบกิจการ
     7.  ส่งเสริมการประกอบอาชีพแรงงานฝีมือและวิชาชีพควบคุมตามที่กฏหมายกำหนด
     8.  ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

    จากกฎกระทรวงฯ ข้างต้น สำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงานได้มีการแบ่งโครงสร้างภายในหน่วยงานเพื่อให้สอดรับกับอำนาจหน้าที่ดังกล่าว  โดยมีหน่วยงานภายในดังต่อไปนี้

     1.  กลุ่มงานกำหนดมาตรฐานฝีมือแรงงาน
     2.  กลุ่มงานส่งเสริมการทดสอบและวิชาชีพควบคุม (กลุ่มงานทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน : ปัจจุบัน)
     3.  กลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานและการแข่งขัน (กลุ่มงานส่งเสริมมาตรฐานฝีมือแรงงาน : ปัจจุบัน)
     4.  สำนักงานรับรองมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ (กลุ่มงานพัฒนาระบบมาตรฐานฝีมือแรงงาน : ปัจจุบัน)
     5.  งานบริหารทั่วไป (ฝ่ายสนับสนุนการอำนวยการ : ปัจจุบัน)

 

คลิ๊กดูรายละเอียด กฎกระทรวง
แบ่งส่วนราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
กระทรวงแรงงาน
พ.ศ. 2554