การแสดงผล

+
-

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ค่านิยม / ภารกิจ

กรุณาคลิ๊กอ่านรายะเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับ

สำนักพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน

วิสัยทัศน์ : มุ่งมั่นพัฒนาระบบมาตรฐานและวิธีการทดสอบฝีมือแรงงานให้เป็นที่ยอมรับในตลาดแรงงานและกลุ่มอุตสาหกรรมเป้าหมาย

ยุทธศาสตร์ : จัดทำและพัฒนาระบบมาตรฐานฝีมือแรงงานให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากล