การแสดงผล

+
-

ร่างประกาศประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตามโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์รองรับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e - Testing) เพื่อพัฒนากำลังคนสู่ Thailand 4.0

5 ม.ค. 2561

กรมพัฒนาฝีมือแรงงานจะประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ตามโครงการจัดหาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์รองรับการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ (e - Testing) เพื่อพัฒนากำลังคนสู่ Thailand 4.0  ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จึงขอลงร่างประกาศประกวดราคาและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เพื่อให้สาธารณะเสนอแนะ วิจารณ์ หรือมีความเห็นเป็นลายลักษณ์อักษร หรือทางเว็บไซต์ทาง E-mail : D_finance@dsd.go.th โทรสาร 0 2245 1824 มายังหน่วยงาน โดยเปิดตัว ระหว่างวันที่ 4 มกราคม 2561 ถึง 9 มกราคม 2561

รายละเอียดตาม URL: http://www.dsd.go.th/finance/Region/ShowACT/39247?region_id=1