การแสดงผล

+
-

ติดต่อเรา

 

กองพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน

ชั้น 7 อาคารกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน ถนนมิตรไมตรี ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 
โทรศัพท์ 0 2246 1931, 0 2643 4987-8 , 0 2245 4837 โทรสาร 0 2246 1931 , 0 2245 4837    E-mail : sstd@dsd.go.th

  • ผู้อำนวยการ
นายเจษฎา จันทร์อุไร   ผู้อำนวยการกองพัฒนามาตรฐานและทดสอบฝีมือแรงงาน
เบอร์ติดต่อ 0 2245 1705   
  • ฝ่ายบริหารทั่วไป  
นางสาวพิชชาภา พิเศษฤทธิ์  หัวหน้าฝ่ายบริหารทั่วไป
เบอร์ติดต่อ 0 2246 1931 ,   0 2643 4908 โทรสาร 0 2246 1931
  • กลุ่มงานกำหนดมาตรฐานฝีมือแรงงาน
นางสาวเนาวรัตน์ คำดา  ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ
เบอร์ติดต่อ 0 2643 4987 โทรสาร 0 2246 1822
  • กลุ่มงานส่งเสริมการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
นายปิยะ  แสงทิพย์ ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ
เบอร์ติดต่อ 0 2245 4837 โทรสาร 0 2247 9421
  • กลุ่มงานส่งเสริมมาตรฐานฝีมือแรงงาน
นายสันติ พัชนะ ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ
เบอร์ติดต่อ 0 2643 4988 โทรสาร 0 2246 1933, 0 2643 4988
  • กลุ่มงานพัฒนาระบบมาตรฐานฝีมือแรงงาน
นายรังสิทธิ์  สำราญ ผู้อำนวยการกลุ่มงานฯ
เบอร์ติดต่อ 0 2354 0281 โทรสาร 0 2354 0281

ติดต่อเรา