การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ชื่อไฟล์ ขนาด ประเภทไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลดไฟล์
ข้อมูลประกอบตัวชี้วัด 1.3และ1.6.xlsx 22 KB .xlsx 228
คู่มือตัวชี้วัดปี 2566.pdf 6,131 KB .pdf 1178
08-ตัวชี้วัดหน่วยงานภายใน ปี 2566.pptx 2,595 KB .pptx 420
07-ปฏิทินการดำเนินงานตัวชี้วัด ปี 2566.docx 632 KB .docx 235
12-1 แบบติดตามผู้ผ่านการฝึกอาชีพเสริม ปี 2566.docx 33 KB .docx 172
12-2 แบบติดตามผู้ผ่านการฝึกเตรียมเข้าทำงาน.docx 35 KB .docx 147
12-3 แบบติดตามผู้ผ่านการฝึกยกระดับฝีมือ ปี 2566.docx 35 KB .docx 203
13-1 แบบรายงานตัวชี้วัด 1.15 รอบ 6 เดือน (1).doc 88 KB .doc 198
14-1 แบบฟอร์มการรายงาน ตัวชี้วัดที่ 1.17 สร้างการ.docx 23 KB .docx 215
15-1 ตัวอย่างคำสั่ง PMQA 4 (1).doc 93 KB .doc 182
15-2 แบบฟอร์มแผน PMQA 4.0.docx 50 KB .docx 194
15-3 แบบฟอร์มรายงานผลตัวชี้วัด PMQA 4.0 รายปี.doc 80 KB .doc 254
15-4 แบบฟอร์มนวัตกรรม ปีงบประมาณ 2566.docx 48 KB .docx 262
15-5 ข้อแนะนำตัวชี้วัด PMQA 4.0.doc 463 KB .doc 263