การแสดงผล

+
-

ประวัดิกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

ประวัติและอำนาจหน้าที่ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

 

           ประวัติกลุ่มพัฒนาระบบบริหารเริ่มต้นด้วยการจัดตั้งกลุ่มงานพัฒนาระบบบริหาร  ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ถูกกำหนดให้มีตามหนังสือสำนักงาน ก.พ. ที่ นร 1009.4/10  ลงวันที่  10  ตุลาคม  2545  เป็นหน่วยงานภายในระดับกอง  ขึ้นตรงต่ออธิบดี  ตั้งแต่วันที่  31  มกราคม  2546
          ต่อมากฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  กระทรวงแรงงาน พ.ศ.  2554 กำหนดให้มีกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร (เดิมคือกลุ่มงานพัฒนาระบบบริหาร)  เป็นหน่วยงานที่มีชื่อปรากฎในกฎกระทรวง  และเป็นหน่วยงานราชการบริหารส่วนกลาง  ตั้งแต่วันที่  4  กรกฎาคม  2554  มีอำนาจหน้าที่  ดังนี้
          1. เสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่อธิบดีเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการภายในกรม
          2. ติดตาม  ประเมินผล  และจัดทำรายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการภายในกรม
          3. ประสานและดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่าง ๆ และหน่วยงานภายในกรม
          4. ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง  หรือที่ได้รับมอบหมาย
 
          จากอำนาจหน้าที่ดังกล่าวข้างต้น  กลุ่มพัฒนาระบบบริหารได้จัดโครงสร้างเป็นการภายในเพื่อรองรับอำนาจหน้าที่ดังนี้
          1. งานบริหารทั่วไป  มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้
              1.1  งานสารบรรณและธุรการทั่วไป
              1.2  งานช่วยอำนวยการ
              1.3  งานจัดทำแผนงานและงบประมาณประจำปี
              1.4  งานการประชุม
              1.5  งานการเงินบัญชีและพัสดุ
              1.6  งานบุคลากรเบื้องต้นของหน่วยงาน
              1.7  งานอัดสำเนาเอกสารต่าง ๆ
              1.8  ปฎิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
         2.  ฝ่ายพัฒนาระบบราชการ  มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้
               2.1  งานด้านวิชาการ  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้
                      (1)  งานวิชาการด้านการพัฒนาระบบราชการ
                      (2)  ศึกษา  วิเคราะห์ระบบราชการเพื่อวางแผนและบริหารอัตรากำลัง
                      (3)  ดำเนินการตามยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการไทย
                      (4)  ปฎิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
               2.2  งานด้านโครงสร้าง  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้
                      (1)  ศึกษา  วิเคราะห์โครงสร้างส่วนราชการให้เหมาะสมกับบทบาทและภารกิจที่ได้รับมอบหมาย
                      (2)  ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ภายในกรม  เพื่อพิจารณาบทบาทและภารกิจ
                      (3)  ปฎิบัติหน้าที่เป็นฝ่ายเลขานุการคณะทำงานแบ่งส่วนราชการภายในกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
                      (4)  ประสานงานกับสำนักงาน ก.พ.ร.  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่อง การจัดโครงสร้างหน่วยงาน
                      (5)  ปฎิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
               2.3  งานด้านระบบควบคุมภายใน  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้
                      (1)  ศึกษา  วิเคราะห์และจัดวางระบบควบคุมภายในของหน่วยงานต่าง ๆ ในองค์กร
                      (2)  สร้างความรู้  ความเข้าใจให้กับหน่วยงานต่าง ๆ ในเรื่องการจัดทำรายงานการควบคุมภายในระดับส่วนงานย่อย
                      (3)  จัดทำรายงานการควบคุมภายในระดับองค์กร
                      (4)  ปฎิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
               2.4  งานด้านการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
                      (1)  ศึกษา  วิเคราะห์รายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
                      (2)  รวบรวม  จัดทำรายงานผลการตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการประจำปีงบประมาณ
                      (3)  ประสานงานกับสำนักงาน ก.พ.ร.  และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในเรื่อง  การตรวจสอบและประเมินผลภาคราชการ
         3.  ฝ่ายพัฒนาระบบบริหารการจัดการภาครัฐ  มีหน้าที่ความรับผิดชอบดังนี้
               3.1  งานด้านคำรับรองการปฏิบัติราชการ  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้
                      (1)  ศึกษา  วิเคราะห์และร่วมจัดทำตัวชี้วัดมิติที่ 1  ของคำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ
                      (2)  ศึกษา  วิเคราะห์และเสนอแนะการมอบหมายให้หน่วยงานต่าง ๆ เป็นเจ้าภาพหลักของตัวชี้วัดในการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ของส่วนราชการ
                      (3)  สร้างความรู้  ความเข้าใจกับหน่วยงานต่าง ๆ ในเรื่องการปฏิบัติราชการตามตัวชี้วัดของคำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ
                      (4)  จัดทำรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการรอบ  6 , 9  และ  12  เดือน
                      (5)  เป็นเจ้าภาพหลักในการตรวจประเมินผลการปฏิบัติราชการตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการของสำนักงาน ก.พ.ร.
                      (6)  ปฎิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
               3.2  งานด้านพัฒนาองค์กร  มีหน้าที่ความรับผิดชอบ  ดังนี้
                      (1)  ดำเนินการตามตัวชี้วัดของคำรับรองการปฏิบัติราชการของส่วนราชการที่กรมได้มอบหมายให้เป็นเจ้าภาพหลัก
                      (2)  สร้างความรู้  ความเข้าใจกับหน่วยงานต่าง ๆ ในเรื่องการนำเครื่องมือทางการบริหารสมัยใหม่เข้ามาใช้ในองค์กรตามนโยบายของ สำนักงาน ก.พ.ร
                      (3)  ประสานดำเนินการพัฒนาระบบการตรวจประเมินภายในองค์กร
                      (4)  ติดตามผลการดำเนินงานตามระบบการตรวจประเมินภายในองค์กร                                       
                      (5)  ปฎิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย