การแสดงผล

+
-

โครงสร้างหน่วยงาน

โครงสร้างหน่วยงานของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กลุ่มพัฒนาระบบบริหารมี 2 ฝ่าย 1 งาน