การแสดงผล

+
-

โครงสร้างบุคลากร

 

 

 

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

1. ว่าง ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

ฝ่ายพัฒนาระบบบริหารการจัดการภาครัฐ

2. นายจตุรภัทร  เงินมูล ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการพิเศษ (หัวหน้าฝ่ายพัฒนาระบบบริหารการจัดการภาครัฐ)

3. นางสาวทิพย์ไพลิน ยินดี ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานปฏิบัติการ

4. นางสาวนภารัตน์ ภาโนมัย ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน

5. นางสาวณัชชา โชติจิระทรัพย์ ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน

ฝ่ายพัฒนาระบบราชการ

6. นางสาวกัญภัสสร์  กนกอิศราทรัพย์ ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานชำนาญการ (หัวหน้าฝ่ายพัฒนาระบบราชการ)

7. นางสาวอรุณี  แสนแอ ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานปฏิบัติการ

8. นายกำเชิง  นาดอน ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน

9. ว่าที่ร.ต.ภาณุพงศ์  โนวัฒน์ ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน

งานบริหารทั่วไป

10. นางสาวบุญสุข  พุ่มไม้แก้ว  ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน (หัวหน้างานบริหารทั่วไป)

11. นางสาววันเพ็ญ อัถมี ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป


 

ข้อมูล ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2565