การแสดงผล

+
-

โครงสร้างบุคลากร

กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

1. นายจิตรพงศ์  พุ่มสอาด ผู้อำนวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร 

2. นางเยาวลักษณ์  ตั้งบุญญะศิริ  ตำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านการพัฒนาฝีมือแรงงาน

3. ว่าง ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกลุ่มงานพัฒนาระบบบริหาร

ฝ่ายพัฒนาระบบราชการ

4. นางสาวอรุณี  แสนแอ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายพัฒนาระบบราชการ

5. นางสาวสุดารัตน์  วรรณสุทธิ์ ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงานปฏิบัติการ

6. นายกำเชิง  นาดอน ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน

7. ว่าที่ ร.ต. ภาณุพงศ์  โนวัฒน์ ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน

ฝ่ายพัฒนาระบบบริหารการจัดการภาครัฐ

8. นางสาวสุนิษา  กฐินเทศ ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายพัฒนาระบบบริหารการจัดการภาครัฐ

9. นางสาวนภารัตน์ ภาโนมัย ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน

10. นางสาวณัชชา โชติจิระทรัพย์ ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน

งานบริหารทั่วไป

11. นางสาวบุญสุข  พุ่มไม้แก้ว  ตำแหน่ง หัวหน้างานบริหารทั่วไป

12. นางสาววันเพ็ญ อัถมี ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป

ข้อมูล ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2566