การแสดงผล

+
-

ประชาสัมพันธ์

พิธีปิดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการบริหารการเปลี่ยนแปลงตามการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

13 ส.ค. 2565

การสัมมนาเชิงปฏิบัติการการบริหารการเปลี่ยนแปลงตามการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565

13 ส.ค. 2565

การประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานรองรับธรรมาภิบาลข้อมูลของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและการยกระดับการให้บริการภาครัฐ ผ่านระบบดิจิทัล (ผ่านระบบ Zoom Meeting)

2 ส.ค. 2565 14

การประชุมคณะทำงานจัดทำข้อมูลประกอบการบริหารการเปลี่ยนแปลงตามการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 1/2565

27 ก.ค. 2565 13

ปฏิทินกิจกรรม

/// end if

คลังภาพ

ชื่อคลังภาพ: การสัมมนาเพื่อเตรียมการขยายผลการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานสู่ระบบราชการ 4.0