การแสดงผล

+
-

คลังภาพ

ชื่อคลังภาพ: การสัมมนาเพื่อเตรียมการขยายผลการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานสู่ระบบราชการ 4.0