การแสดงผล

+
-

ประชาสัมพันธ์

การสัมมนาการจัดทำแผนพัฒนาองค์การ (Organization Transformation Plan) ในการปรับเปลี่ยนและยกระดับการทำงานของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานตามบทบาทใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ.2566 – 2568

15 มี.ค. 2566

การประชุมการจัดทำแผนพัฒนาองค์การ (Organizational Transformation Plan) ในการปรับเปลี่ยนและยกระดับการทำงานของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานตามบทบาทใหม่ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 – 2568

8 มี.ค. 2566 8

ประชาสัมพันธ์รายงานผลการประชุมติดตามการดำเนินงานตามภารกิจการเดินทางไปราชการต่างประเทศของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน เมื่อวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2566

2 มี.ค. 2566 8

การประชุมเตรียมข้อมูลรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) รายหมวด ขั้นตอนที่ 2

20 ก.พ. 2566 15

คลังภาพ

ชื่อคลังภาพ: การสัมมนาเพื่อเตรียมการขยายผลการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานสู่ระบบราชการ 4.0