การแสดงผล

+
-

ประชาสัมพันธ์

การดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เป้าหมายที่ 4 สร้างความเข้าใจประเพณีไทย กิจกรรมเผยแพร่ประเพณีไทย

2 พ.ค. 2567 8

การดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เป้าหมายที่ 1 ความเข้าใจในหลักธรรมสำหรับการทำงาน

30 เม.ย. 2567 9

เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 ผ่าน zoom

26 เม.ย. 2567 52

การดำเนินงานส่งเสริมคุณธรรมของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เป้าหมายที่ 5 ให้ความรู้และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นการดำเนินการจัดทำรายงานการควบคุมภายในการประชุมชี้แจงการจัดทำรายงานการประเมินผลการควบคุมภายใน กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 ผ่านระบบ zoom meeting

26 เม.ย. 2567 17

คลังภาพ

ชื่อคลังภาพ: การสัมมนาเพื่อเตรียมการขยายผลการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานสู่ระบบราชการ 4.0