การแสดงผล

+
-

วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม

 กลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

      วิสัยทัศน์

                  เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินงานประสาน ส่งเสริม ผลักดัน ให้การพัฒนาระบบราชการของกรม
      พัฒนาฝีมือแรงงานดำเนินไปอย่างต่อเนื่องและบังเกิดเป็นรูปธรรม
      

       พันธกิจ

                (1) ส่งเสริม ผลักดัน การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการองค์กรของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานให้เป็นไป
        ตามเจตนารมณ์ของพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ฉบับที่ 5 พ.ศ. 2545 มาตรา 3/1
                (2) ส่งเสริม ผลักดัน ระบบควบคุมภายในของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานให้เป็นไปตามเจตนารมณ์ของ
        ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยการกำหนดมาตรฐานการควบคุมภายใน พ.ศ. 2544
   

        ประเด็นยุทธศาสตร์

                (1) พัฒนาระบบคุณภาพการบริหารจัดการองค์กรของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
                (2) ปรับเปลี่ยนกระบวนการและวิธีการทำงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
                (3) เผยแพร่ สร้างความเข้าใจโครงสร้างการบริหารราชการของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน
   

         ค่านิยมร่วม

                จิตบริการ สานสร้างเครือข่าย เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง

         อำนาจหน้าที่ของกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร

                 (1) เสนอแนะและให้คำปรึกษาแก่อธิบดีเกี่ยวกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบราชการภายในกรม

                 (2) ติดตาม ประเมินผล และจัดทำรายงานเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการภายในกรม

                 (3) ประสานและดำเนินการเกี่ยวกับการพัฒนาระบบราชการร่วมกับหน่วยงานกลางต่าง ๆ และ
           หน่วยงานภายในกรม

                 (4) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย