การแสดงผล

+
-

ประชาสัมพันธ์

การประชุมหารือปรับปรุงคู่มือการดำเนินการบริหารเปลี่ยนแปลงตามการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

27 ก.ย. 2565

การประชุมคณะทำงานบริหารการเปลี่ยนแปลงตามการปรับปรุงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 2/2565

20 ก.ย. 2565 7

การประชุมคณะทำงานกำกับ ดูแล และติดตามการประเมินส่วนราชการ ตามมาตรการปรับปรุงประสิทธิภาพในการปฏิบัติราชการและการปฏิบัติราชการของส่วนราชการระดับหน่วยงานภายใน ครั้งที่ 2/2565

20 ก.ย. 2565 5

การประชุมหารือร่างตัวชี้วัดความสำเร็จจากการแบ่งส่วนราชการของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานที่เกี่ยวข้องกับกองแผนงานและสารสนเทศ

14 ก.ย. 2565 6

ปฏิทินกิจกรรม

/// end if

คลังภาพ

ชื่อคลังภาพ: การสัมมนาเพื่อเตรียมการขยายผลการขับเคลื่อนการปฏิบัติงานของกรมพัฒนาฝีมือแรงงานสู่ระบบราชการ 4.0