การแสดงผล

+
-

ประชาสัมพันธ์

ร่วมประชุมปรึกษาหารือร่วมกันเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ.2566 - 2567) ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 จังหวัดยโสธร

23 ก.ค. 2567

ร่วมกันทำบุญตักบาตร ในกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา พ.ศ. 2567

23 ก.ค. 2567

ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล ตามโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

23 ก.ค. 2567

ร่วมออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ร่วมกับโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "เพิ่มรอยยิ้ม เติมความสุขให้คนยโสธร"

19 ก.ค. 2567 6

คลังภาพ

ชื่อคลังภาพ: วันพระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย

บริการประชาชนและสถานประกอบการ