การแสดงผล

+
-

สนพ.ยโสธร จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

วันพฤหัสบดีที่ 1 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น.  สนพ.ยโสธร จัดประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ครั้งที่ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ณ ห้องประชุมไตรเทวา 1  อาคารอำนวยการ ชั้น 2  สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร ตำบลเขื่องคำ อำเภอเมืองยโสธร จังหวัดยโสธร  เพื่อทบทวนมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสฯ ของหน่วยงาน โดยมติที่ประชุมให้ปรับปรุงมาตรการฯที่ได้กำหนดไว้ 2 มาตรการ คือ 1. การใช้รถยนต์ราชการ 2. การประหยัดพลังงานไฟฟ้า