การแสดงผล

+
-

วิสัยทัศน์

วิสัยทัศน์สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร

" กำลังแรงงานในจังหวัดยโสธร  มีฝีมือได้มาตรฐาน "

 

พันธกิจ

1. พัฒนาฝีมือแรงงานในจังหวัดยโสธรให้ได้มาตรฐาน

2. ส่งเสริมและพัฒนาฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานในจังหวัดยโสธรเพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน

3. ส่งเสริมเครือข่ายพัฒนาฝีมือแรงงานให้ได้มาตรฐาน

 

ประเด็นยุทธศาสตร์

1. หลักสูตรกลางของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  และหลักสูตรอาชีพเสริมเป็นที่ยอมรับในพื้นที่

2. การทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานเป็นที่ยอมรับของกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่

3. พัฒนากระบวนการฝึกและทดสอบมาตรฐานฯให้เกิดประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น

4. ส่งเสริมพัฒนาเครือข่ายการพัฒนาฝีมือแรงงานภายใต้พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานพ.ศ. 2545