การแสดงผล

+
-

กำหนดการฝึกอบรม

ลำดับ สาขา ระยะเวลาที่ฝึก (ชั่วโมง) รูปแบบ วันเริ่ม
ฝึกอบรม
วันสิ้นสุด
ฝึกอบรม
หน่วยงาน
1 การเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์จากผ้าเพื่อการพาณิชย์ 30 ปกติ 4 มีนาคม 2567 8 มีนาคม 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร สมัคร
2 การติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ 30 ปกติ 18 มีนาคม 2567 22 มีนาคม 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร เต็ม
3 การแปรรูปผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร(ผู้สูงอายุที่มีอายุ 60 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป) 18 ปกติ 20 มีนาคม 2567 22 มีนาคม 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร สมัคร
4 ช่างซ่อมและบำรุงรักษารถจักรยานยนต์ (นักเรียนยากจนที่จบการศึกษาภาคบังคับหรือเทียบเท่า) 280 ปกติ 22 เมษายน 2567 20 มิถุนายน 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร สมัคร
5 การติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ (แรงงานในระบบ) 30 ปกติ 22 เมษายน 2567 26 เมษายน 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร สมัคร
6 ช่างเครื่องทำความเย็นในบ้านและการพาณิชย์ขนาดเล็ก(นักเรียนยากจนที่จบการศึกษาภาคบังคับหรือเทียบเท่า) 280 ปกติ 22 เมษายน 2567 20 มิถุนายน 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร สมัคร
7 เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ(นักเรียนหรือเยาวชนจบการศึกษาภาคบังคับ (ม.3)ที่ไม่ได้ศึกษาต่อ และอายุไม่เกิน 25 ปีนับถึงวันที่สมัคร) 280 ปกติ 22 เมษายน 2567 20 มิถุนายน 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร สมัคร
8 ภาษาอังกฤษเพื่อการทำงาน(แรงงานในระบบ) 30 ปกติ 29 เมษายน 2567 3 พฤษภาคม 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร สมัคร
9 การใช้สมาร์ทโฟนเพื่อธุรกิจออนไลน์(แรงงานในระบบ) 30 ปกติ 13 พฤษภาคม 2567 17 พฤษภาคม 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร เต็ม
10 การออกแบบและติดตั้งระบบควบคุม IoT เพื่อการปลูกพืช(แรงงานในระบบ) 30 ปกติ 20 พฤษภาคม 2567 24 พฤษภาคม 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร สมัคร
11 ช่างสีรถยนต์ ระดับ 1(แรงงานในระบบ) 30 ปกติ 20 พฤษภาคม 2567 24 พฤษภาคม 2567 สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานยโสธร เต็ม