การแสดงผล

+
-

หัวข้อออนไลน์ : E-learning สำนักงานปลัดสำนักนายนรัฐมนตรี

คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี ได้จัดทำ E-learning การเรียนรู้ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของทางราชการ พ.ศ. 2540 รวม 6 บทเรียน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ของรัฐ รวมทั้งประชาชนทั่วไปมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกฎหมายดังกล่าว ทางเว็บไซต์ http://www.oic.go.th/web2017/elearning.htm