การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมมอบสิ่งของให้แก่ผู้ประกันตน ที่เข้ารับการรักษาพยาบาล ที่โรงพยาบาลจังหวัดยโสธร

1 มิ.ย. 2566

ร่วมประชุม คณะกรรมการศูนย์อำนวยการป้องกันและปราบปรามยาสพติดจังหวัดยโสธร ครั้งที่ 5/2566

1 มิ.ย. 2566

ร่วมเป็นเกียรติพิธีประสาทอนุปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาวิทยาลัยชุมชนยโสธร ประจำปีการศึกษา 2562 -2565

1 มิ.ย. 2566

เข้าร่วมการประชุมคณะกรมการจังหวัด หัวหน้าส่วนราชการประจำจังหวัด และนายอำเภอ จังหวัดยโสธร ครั้งที่ 4/ 2566

1 มิ.ย. 2566

เข้าร่วมประชุม คณะอนุกรรมาธิการติดตาม เสนอแนะและเร่งรัดการปฎิรูปเพื่อแก้ความยากจนและลดความเหลื่อมล้ำ ครั้งที่ 8/2566 (ครั้งที่ 56)

31 พ.ค. 2566

เข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดยโสธร และคณะกรรมการศูนย์ปฎิบัติการป้องกันการค้ามนุษย์ด้านแรงงานจังหวัดยโสธร ครั้งที่ 6/2566

31 พ.ค. 2566

ร่วมรับฟังการปิดตรวจฯ ของกลุ่มตรวจสอบภายในกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

30 พ.ค. 2566

ร่วมบันทึกเทปรายการ “บอกกล่าวเล่าเรื่องเมืองยโสธร”

30 พ.ค. 2566

โครงการสนับสนุนภารกิจการตรวจคัดกรองเพื่อแสวงหาข้อบ่งชี้เบื้องต้น เพื่อแสวงหาข้อบ่งชี้สำหรับบุคคลที่มีเหตุอันควรสงสัยได้ว่าอาจเป็นผู้เสียหายจากการแสวงหาประโยชน์ด้านแรงงาน

30 พ.ค. 2566