การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

ร่วมประชุมปรึกษาหารือร่วมกันเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับแผนพัฒนาจังหวัด (พ.ศ.2566 - 2567) ฉบับทบทวน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569 จังหวัดยโสธร

23 ก.ค. 2567

ร่วมกันทำบุญตักบาตร ในกิจกรรมส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องในเทศกาลวันสำคัญทางพระพุทธศาสนา วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา พ.ศ. 2567

23 ก.ค. 2567

ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพล ตามโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

23 ก.ค. 2567

ร่วมออกหน่วยแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี (พอ.สว.) ร่วมกับโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "เพิ่มรอยยิ้ม เติมความสุขให้คนยโสธร"

19 ก.ค. 2567

ร่วมเป็นเจ้าภาพถวายภัตตาหารเพลตามโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

17 ก.ค. 2567

ประชุมคณะกรรมกาสรรหาผู้แทนฝ่ายนายจ้างผู้แทนฝ่ายประกันตน และผู้แทนหน่วยงานภายนอก เป็นอนุกรรมการในคณะอนุกรรมการประกันสังคมจังหวัดยโสธร ครั้งที่ 2/2567

17 ก.ค. 2567

พิธีมัชฌิมนิเทศผู้เข้ารับการฝึกโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ

17 ก.ค. 2567

ออกตรวจสถานประกอบกิจการตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557

17 ก.ค. 2567

ร่วมพิธีปลงผมนาค และ พิธีบรรพชา ตามโครงการบรรพชาอุปสมบทเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567

16 ก.ค. 2567