การแสดงผล

+
-

ข่าวประกวดราคา

ประกาศร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนกิส์ (e-bidding) (ครั้งที่ 4)

22 มี.ค. 2566

ใบสั่งซื้อเลขที่ 54/2566

15 มี.ค. 2566 8

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ (เพิ่มเติม) (งบประมาณจากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน) สาขาช่างเชื่อมแม็ก ระดับ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15 มี.ค. 2566 5

ใบสั่งซื้อเลขที่ 52/2566

15 มี.ค. 2566 6

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ โครงการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ (เพิ่มเติม) (งบประมาณจากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน) สาขาช่างกลึง ระดับ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15 มี.ค. 2566 5

ใบสั่งซื้อเลขที่ 49/2566

15 มี.ค. 2566 8

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการฝึกอาชีพเสริม รุ่นที่ 12 หลักสูตรการสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15 มี.ค. 2566 7

ใบสั่งซื้อเลขที่ 48/2566

15 มี.ค. 2566 6

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการฝึกอบรมโครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0 (Gig Worker) การฝึกยกระัดบฝีมือ หลักสูตรบาริสต้ามืออาชีพ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

15 มี.ค. 2566 6

ใบสั่งจ้างเลขที่ 29/2566

15 มี.ค. 2566 8

วีดิทัศน์

ชื่อวีดิทัศน์: สถาบันพัฒนาฝีมือแรรงาน 2 สุพรรณบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ออกแจกสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ จ.สุพรรณบุรี

คลังภาพ

ชื่อคลังภาพ: สถาบันพัฒนาฝีมือแรรงาน 2 สุพรรณบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ออกแจกสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ จ.สุพรรณบุรี

บริการประชาชนและสถานประกอบการ