การแสดงผล

+
-

ประวัติหน่วยงาน สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 2 สุพรรณบุรี

ประวัติหน่วยงาน

                    สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒ สุพรรณบุรี  เป็นหน่วยงานบริหารราชการส่วนกลางที่ตั้งอยู่ในภูมิภาค  สังกัดกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  กระทรวงแรงงาน  เริ่มดำเนินการในชื่อ  สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาคตะวันตกตอนบน  จังหวัดสุพรรณบุรี  มีการก่อตั้งในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๓๖  ภายใต้โครงการจัดตั้งสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาคตะวันตกตอนบน  จังหวัดสุพรรณบุรี  เฉลิมพระเกียรติฉลองสิริราชสมบัติครบ  ๕๐  ปี  โดย ฯพณฯ บรรหาร  ศิลปอาชา  นายกรัฐมนตรีคนที่ ๒๑  ให้การสนับสนุนในการจัดตั้งเมื่อปี  พ.ศ. ๒๕๓๖  มีการประสานงานกับกรมการปกครองเพื่อขอใช้ที่ดินสาธารณประโยชน์  จำนวน  ๔๗  ไร่  ณ  หมู่ ๔  บ้านหนองตาลกาบ  ตำบลไผ่ขวาง  อำเภอเมือง  จังหวัดสุพรรณบุรี  เพื่อใช้เป็นสถานที่ตั้งของสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาคตะวันตกตอนบน  จังหวัดสุพรรณบุรี  โดยมีหน้าที่ในการพัฒนาฝีมือแรงงานให้กับประชาชนในเขตพื้นที่ความรับผิดชอบ

                    กรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้จัดสรรงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๓๖ - ๒๕๔๕  เพื่อใช้ในการก่อสร้างอาคารฝึกอบรม  อาคารฝึกปฏิบัติงาน  เครื่องมือ  เครื่องจักร  วัสดุอุปกรณ์  และระบบสาธารณูปโภคเป็นเงิน  จำนวน  ๒๐๑,๕๐๐,๐๐๐  บาท  และ  ฯพณฯ บรรหาร  ศิลปอาชา  ได้มอบทุนทรัพย์ส่วนตัวเป็นค่าชดเชยการรื้อถอนสิ่งปลูกสร้างให้กับราษฎรที่อาศัยอยู่เดิม  เป็นเงิน  จำนวน  ๔๐๐,๐๐๐  บาท  และสนับสนุนงบประมาณการก่อสร้างถนน  และสาธารณูปโภค  จนงานก่อสร้างสำเร็จลุล่วงด้วยดี  จึงได้มีการเปิดดำเนินการตั้งแต่ปี พ.ศ. ๒๕๓๗  ต่อมาสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ  สยามบรมราชกุมารี  เสด็จเป็นองค์ประธานในพิธีเปิดสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาคตะวันตกตอนบน  จังหวัดสุพรรณบุรี  เมื่อวันที่  ๒๙  กันยายน  ๒๕๔๐  เพื่อทำหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการพัฒนาฝีมือแรงงานในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี  และสนับสนุนการดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงานให้กับศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอ่างทอง  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดลพบุรี  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  และศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสระบุรี

                    สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาคตะวันตกตอนบน  จังหวัดสุพรรณบุรี  ตั้งอยู่ที่  ๑๓/๑  หมู่ ๔  ตำบลไผ่ขวาง  อำเภอเมือง  จังหวัดสุพรรณบุรี  ปัจจุบันมีอาคารตึกอำนวยการ  จำนวน  ๑  หลัง  อาคารปฏิบัติงานช่าง  จำนวน  ๗  หลัง  อาคารฝึกอบรม  ๓  ชั้น  จำนวน  ๑  หลัง  อาคารพัสดุกลาง  จำนวน  ๑  หลัง  อาคารหอพักผู้รับการฝึก  จำนวน  ๒  หลัง  อาคารโรงอาหาร  จำนวน  ๑  หลัง  อาคารจอดรถยนต์  จำนวน  ๑  หลัง  บ้านพักเจ้าหน้าที่  จำนวน  ๒๕  หลัง  เสาธง  จำนวน  ๑  ต้น  ป้อมยาม  จำนวน  ๑  หลังห้องน้ำคนพิการ  จำนวน  ๑   หลัง  ถังสูงเก็บน้ำ  โรงปั๊มน้ำ  ถังเก็บน้ำใต้ดิน  บ่อกรองน้ำ  รั้วคอนกรีตบล็อก  ศาลพระพรหม  และมีศาลาพระพุทธรูปบริเวณด้านหน้าหน่วยงาน

                    เมื่อวันที่  ๙  ตุลาคม  ๒๕๔๕  ได้มีการเปลี่ยนชื่อหน่วยงานเป็น  สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานภาค ๒ สุพรรณบุรี  ซึ่งเป็นไปตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  กระทรวงแรงงาน  พ.ศ. ๒๕๔๕  เพื่อทำหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการพัฒนาฝีมือแรงงานในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี  และสนับสนุนการดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงานให้กับศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอ่างทอง  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดลพบุรี  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพระนครศรีอยุธยา  และศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสระบุรี

                   เมื่อวันที่  ๒๒  กรกฎาคม  ๒๕๕๙  ได้มีการเปลี่ยนชื่อหน่วยงานเป็น  สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒ สุพรรณบุรี  ซึ่งเป็นไปตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน  กระทรวงแรงงาน  พ.ศ. ๒๕๕๙  เพื่อทำหน้าที่ความรับผิดชอบด้านการพัฒนาฝีมือแรงงานในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี  และสนับสนุนการดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงานให้กับศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดชัยนาท  ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอุทัยธานี  และศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดสิงห์บุรี 

                    ปี พ.ศ. ๒๕๕๙  กรมพัฒนาฝีมือแรงงานมีนโยบายในการพัฒนากำลังแรงงานให้ตรงตามความต้องการของตลาดแรงงาน  ตามนโยบาย  Thailand 4.0  เพื่อรองรับอุตสาหกรรมเป้าหมายที่ใช้เทคโนโลยีชั้นสูง  และอุตสาหกรรมในอนาคต  จึงมีคำสั่งกรมพัฒนาฝีมือแรงาน ที่ ๑๘๗๙/๒๕๕๙  ลงวันที่  ๒๗  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๙  เรื่อง  ตั้งสถาบันพัฒนาบุคลากรและสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานเทคโนโลยีชั้นสูง  โดยมีการจัดตั้งสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงานเทคโนโลยีชั้นสูง  ภาคกลางตอนล่าง ๑  สาขาเกษตรแปรรูป  ที่สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒ สุพรรณบุรี  เพื่อให้เป็นไปตามยุทธศาสตร์จังหวัด  และสอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาลใน การพัฒนาฝีมือแรงงานเข้าสู่  Thailand 4.0

                    เมื่อวันที่  ๖  มกราคม  ๒๕๖๖  กรมพัฒนาฝีมือแรงงานได้มีการปรับปรุงหน่วยงานภายในตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน กระทรวงแรงงาน

                    พ.ศ. ๒๕๖๕  โดยกำหนดให้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒ สุพรรณบุรี  ทำหน้าที่            ความรับผิดชอบด้านการพัฒนาฝีมือแรงงานในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี  และสนับสนุนการดำเนินการพัฒนาฝีมือแรงงานให้กับสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานชัยนาท  และสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานสิงห์บุรี 

        ข้อมูล  ณ  วันที่  ๔  มกราคม  ๒๕๖๗

 

   

สถานที่ตั้ง

13/1 หมู่ 4 ต.ไผ่ขวาง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี 72000  โทร 035412394-6 แฟกซ์ 035412400