การแสดงผล

+
-

วิสัยทัศน์ / พันธกิจ / ค่านิยม / ภารกิจ / Our Resposibilities

กระทรวงแรงงาน

วิสัยทัศน์

แรงงานมีศักยภาพสูง  มีงานทำและหลักประกันทางสังคมที่ดี

 

พันธกิจ

                                  ๑.  พัฒนากำลังแรงงานให้เป็นแรงงานศักยภาพสูง

                                  ๒.  ส่งเสริมการมีงานทำให้กับกำลังแรงงานทุกกลุ่ม

                                  ๓.  สร้างหลักประกันทางสังคม  คุ้มครองแรงงาน  และความปลอดภัยในการทำงาน

                                  ๔.  ส่งเสริมความร่วมมือด้านแรงงานระหว่างประเทศและด้านความมั่นคง

                                  ๕.  ส่งเสริมและพัฒนาองค์กร  เป็นองค์กรประสิทธิภาพสูงพร้อมรับและปรับตัวเข้ากับการปลี่ยนแปลง

                                  ๖.  พัฒนาระบบการให้บริการด้านแรงงานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล

 

กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

 

วิสัยทัศน์

พัฒนาศักยภาพกำลังแรงงานให้มีผลิตภาพแรงงานสูง  รองรับความต้องการของตลาดแรงงานสมัยใหม่

 

พันธกิจ

                                    ๑.  พัฒนาและยกระดับมาตรฐานฝีมือแรงงานให้เป็นที่ยอมรับในระดับสากล

                                    ๒.  พัฒนาระบบและสภาพแวดล้อม (ecology) การพัฒนาฝีมือแรงงาน รองรับนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง

                                    ๓.  ส่งเสริมการมีส่วนร่วมและพัฒนาศักยภาพเครือข่ายทั้งภาครัฐและภาคประชาชนเพื่อ การพัฒนาฝีมือแรงงาน

                                    ๔.  พัฒนาระบบการบริหารจัดการ  และการให้บริการด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย

 

ข้อมูล  ณ  วันที่  ๔  มกราคม  ๒๕๖๗