การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
1 ใบสมัครฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐาน 124
2 ประกาศ-ช่องทางการรับเรื่องร้องเรียน 538
3 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564 491
4 เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงตามตัวชี้้วัดของหน่วยงานตัวชี้วัดที่ 1.2 ความสำเร็จของการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสของกพร.ครั้งที่ 2 วันที่ 1 ก.ค. 2564 2,459
5 รายงานการประชุมตัวชี้วัดที่ 1.2 ความสำเร็จของการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ครั้งที่ 2 ปีงปม.2564 176
6 เอกสารและคู่มือประกอบการประชุมชี้แจงตามตัวชี้้วัดของหน่วยงานตัวชี้วัดที่ 1.2 (ประเด็นตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ , 3 การใช้อำนาจ , 4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ , 5 การแก้ไขปัญหาทุจริต และ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร ) 3,014
7 เอกสารและคู่มือประกอบการประชุมชี้แจงตามตัวชี้้วัดของหน่วยงานตัวชี้วัดที่ 1.2 (ประเด็นตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่) 1,253
8 เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงตามตัวชี้้วัดของหน่วยงานตัวชี้วัดที่ 1.2 ความสำเร็จของการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสของกพร. 1,232
9 แบบฟอร์มงานทดสอบ 1,305
10 ใบสมัครฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐาน แบบใหม่ 342
11 ใบสมัครฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐาน แบบใหม่ 297
12 รายงานการประชุม กพร.ปจ. 2-63 277