การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
1 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564 332
2 เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงตามตัวชี้้วัดของหน่วยงานตัวชี้วัดที่ 1.2 ความสำเร็จของการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสของกพร.ครั้งที่ 2 วันที่ 1 ก.ค. 2564 2,034
3 รายงานการประชุมตัวชี้วัดที่ 1.2 ความสำเร็จของการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ครั้งที่ 2 ปีงปม.2564 140
4 เอกสารและคู่มือประกอบการประชุมชี้แจงตามตัวชี้้วัดของหน่วยงานตัวชี้วัดที่ 1.2 (ประเด็นตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ , 3 การใช้อำนาจ , 4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ , 5 การแก้ไขปัญหาทุจริต และ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร ) 2,583
5 เอกสารและคู่มือประกอบการประชุมชี้แจงตามตัวชี้้วัดของหน่วยงานตัวชี้วัดที่ 1.2 (ประเด็นตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่) 1,090
6 เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงตามตัวชี้้วัดของหน่วยงานตัวชี้วัดที่ 1.2 ความสำเร็จของการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสของกพร. 1,108
7 แบบฟอร์มงานทดสอบ 1,121
8 ใบสมัครฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐาน แบบใหม่ 239
9 ใบสมัครฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐาน แบบใหม่ 193
10 รายงานการประชุม กพร.ปจ. 2-63 226
11 รายงานการประชุมขับเคลื่อน กพร.ปจ. 500
12 รายงานการประชุม กพร.ปจ. 1-63