การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
1 เกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะพื้นฐานการจัดหาอุปกรณ์และระบบคอมพิวเตอร์ ฉบับเดือนธันวาคม 2564 259
2 เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงตามตัวชี้้วัดของหน่วยงานตัวชี้วัดที่ 1.2 ความสำเร็จของการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสของกพร.ครั้งที่ 2 วันที่ 1 ก.ค. 2564 1,773
3 รายงานการประชุมตัวชี้วัดที่ 1.2 ความสำเร็จของการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม ครั้งที่ 2 ปีงปม.2564 107
4 เอกสารและคู่มือประกอบการประชุมชี้แจงตามตัวชี้้วัดของหน่วยงานตัวชี้วัดที่ 1.2 (ประเด็นตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ , 3 การใช้อำนาจ , 4 การใช้ทรัพย์สินของทางราชการ , 5 การแก้ไขปัญหาทุจริต และ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร ) 2,383
5 เอกสารและคู่มือประกอบการประชุมชี้แจงตามตัวชี้้วัดของหน่วยงานตัวชี้วัดที่ 1.2 (ประเด็นตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่) 1,004
6 เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงตามตัวชี้้วัดของหน่วยงานตัวชี้วัดที่ 1.2 ความสำเร็จของการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมและความโปร่งใสของกพร. 1,053
7 แบบฟอร์มงานทดสอบ 1,040
8 ใบสมัครฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐาน แบบใหม่ 222
9 ใบสมัครฝึกอบรมและทดสอบมาตรฐาน แบบใหม่ 178
10 รายงานการประชุม กพร.ปจ. 2-63 217
11 รายงานการประชุมขับเคลื่อน กพร.ปจ. 483
12 รายงานการประชุม กพร.ปจ. 1-63