การแสดงผล

+
-

ข่าวประกวดราคา

ประกาศร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) ครั้งที่ 3

30 ม.ค. 2566 1

ใบสั่งจ้างเลขที่ 21/2566

17 ม.ค. 2566 10

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างทำป้ายไวนิลเพื่อประชาสัมพันธ์การฝึกอาชีพเสริม หลักสูตรการสร้างโอกาสและสร้างรายได้ผ่านเทคโนโลยีสารสนเทศกับการพัฒนาอาชีพสู่สังคมดิจิทัล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17 ม.ค. 2566 9

ใบสั่งซื้อเลขที่ 32/2566

17 ม.ค. 2566 10

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการฝึกยกระดับฝีมือ หลักสูตรการจัดการใช้สารทำความเย็นธรรมชาติที่ติดไฟได้อย่างปลอดภัย โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17 ม.ค. 2566 9

ใบสั่งซื้อเลขที่ 28/2566

17 ม.ค. 2566 11

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการจัดสัมมนาเรื่องสิทธิประโยชน์จากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17 ม.ค. 2566 11

ใบสั่งจ้างเลขที่ 17/2566

17 ม.ค. 2566 11

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารประกอบการสัมมนาเรื่องสิทธิประโยชน์จากกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานภายใต้พระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

17 ม.ค. 2566 9

ใบสั่งซื้อเลขที่ 27/2566

17 ม.ค. 2566 10

วีดิทัศน์

ชื่อวีดิทัศน์: สถาบันพัฒนาฝีมือแรรงาน 2 สุพรรณบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ออกแจกสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ จ.สุพรรณบุรี

คลังภาพ

ชื่อคลังภาพ: สถาบันพัฒนาฝีมือแรรงาน 2 สุพรรณบุรี พร้อมเจ้าหน้าที่ออกแจกสิ่งของช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ จ.สุพรรณบุรี

บริการประชาชนและสถานประกอบการ