การแสดงผล

+
-

ข่าวประกวดราคา

ใบสั่งซื้อเลขที่ ๑๕/๒๕๖๖ ลว ๑๗ พ.ย.๒๕๖๕

30 พ.ย. 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพแรงงานตามโครงการตามแนวทางอันเนื่องจากพระราชดำริ การฝึกอาชีพเสริม หลักสูตรการทำเบเกอรี่ (Bakery Making) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

30 พ.ย. 2565

ประกาศร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนกิส์ (e-bidding)

25 พ.ย. 2565

ใบสั่งซื้อเลขที่ ๐๑/๒๕๖๖ ลว ๒๑ ต.ค.๒๕๖๕

4 พ.ย. 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อพวงมาลาเพื่อใช้ในการจัดกิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ๒๓ ตุลาคม ๒๕๖๕ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4 พ.ย. 2565

ใบสั่งจ้างเลขที่ ๐๒/๒๕๖๖ ลว ๒๑ ต.ค.๒๕๖๕

4 พ.ย. 2565

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำป้ายชื่อหน้าห้องผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน ๒ สุพรรณบุรี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

4 พ.ย. 2565

ใบสั่งซื้อเลขที่ ๐๒/๒๕๖๖ ลว ๒๖ ต.ค.๒๕๖๕

4 พ.ย. 2565

ใบสั่งซื้อเลขที่ ๐๒/๒๕๖๖ ลว ๒๖ ต.ค.๒๕๖๕

4 พ.ย. 2565