การแสดงผล

+
-

ข่าวประกวดราคา

ใบสั่งจ้างเลขที่ ๐๑๓/๒๕๖๗ ลว ๑๔ ก.พ.๒๕๖๗

20 ก.พ. 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจัดจ้างทำตรายางเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารทั่วไป โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

20 ก.พ. 2567

ใบสั่งซื้อเลขที่ ๐๓๘/๒๕๖๗ ลว ๖ ก.พ.๒๕๖๗

19 ก.พ. 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการฝึกโครงการพัฒนาศักยภาพช่างเชื่อมไทยสู่ระดับสากล การฝึกยกระดับฝีมือ หลักสูตรการเชื่อมอาร์กโลหะด้วยมือชิ้นงานต่อฟิลเล็ทตามมาตรฐานสากล โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19 ก.พ. 2567

ใบสั่งซื้อเลขที่ ๐๓๓/๒๕๖๗ ลว ๒๕ ม.ค.๒๕๖๗

31 ม.ค. 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการฝึกอบรมโครงการเสริมสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ ๒๑ การฝึกยกระดับฝีมือ หลักสูตรความปลอดภัยในการทำงานบนที่สูงเพื่อการติดตั้งเซลล์แสงอาทิตย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31 ม.ค. 2567

ใบสั่งซื้อเลขที่ ๐๓๑/๒๕๖๗ ลว ๑๘ ม.ค.๒๕๖๗

31 ม.ค. 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการฝึกอบรมโครงการพัฒนาฝีมือแรงงานสตรีเพื่อยกระดับศักยภาพวัยแรงงาน การฝึกอาชีพเสริม หลักสูตรการทำผลิตภัณฑ์ต่างๆ จากผ้า โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

31 ม.ค. 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุและอุปกรณ์เพื่อใช้ในการซ่อมแซมแท่นประดิษฐานพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ ๑๐ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

19 ม.ค. 2567