การแสดงผล

+
-

ข่าวประกวดราคา

ใบสั่งซื้อเลขที่ 175/2566

28 ส.ค. 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเพื่อเตรียมความพร้อมในโครงการยกระดับแรงงานไทยให้ได้มาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อรองรับการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28 ส.ค. 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเพื่อเตรียมความพร้อมในโครงการยกระดับแรงงานไทยให้ได้มาตรฐานฝีมือแรงงานเพื่อรองรับการแข่งขัน กิจกรรมพัฒนาศักยภาพแรงงานเพื่อรองรับการจ่ายค่าจ้างตามมาตรฐานฝีมือ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28 ส.ค. 2566

ใบสั่งจ้างเลขที่ 73/2566

28 ส.ค. 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาหอพักผู้เข้ารับการฝึก 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28 ส.ค. 2566

ใบสั่งจ้างเลขที่ 71/2566

28 ส.ค. 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาบ้านพักราชการ เลขที่ 13/10 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28 ส.ค. 2566

ใบสั่งจ้างเลขที่ 72/2566

28 ส.ค. 2566

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาอาคารปฏิบัติงานฝ่ายเทคโนโลยียานยนต์ 1 และอาคารปฏิบัติงานฝ่ายเทคโนโลยียานยนต์ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

28 ส.ค. 2566