การแสดงผล

+
-

ข่าวประกวดราคา

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการฝึกอบรมโครงการเพิ่มทักษะแรงงานนอกระบบและกลุ่มเป้าหมายเฉพาะเพื่อเพิ่มโอกาสในการประกอบอาชีพ การฝึกอาชีพเสริม หลักสูตรการติดตั้งและการประยุกต์ใช้โซล่าเซลล์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11 ก.ค. 2567

ใบสั่งซื้อเลขที่ 134/2567

11 ก.ค. 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการฝึกอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพแรงงานฝีมือรองรับเขตเศรษฐกิจพิเศษ การฝึกยกระดับฝีมือ หลักสูตรการติดตั้งและบำรุงรักษาระบบเซลล์แสงอาทิตย์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

11 ก.ค. 2567

ใบสั่งซื้อเลขที่ 135/2567

11 ก.ค. 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ โครงการยกระดับแรงงานไทยให้ได้มาตรฐานฝีมือแรงงานรองรับการแข่งขัน สาขาช่างไฟฟ้าอุตสาหกรรม ระดับ 1 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10 ก.ค. 2567

ใบสั่งซื้อเลขที่ 131/2567

10 ก.ค. 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุเพื่อใช้ในการฝึกอบรมโครงการยกระดับแรงงานไทยให้ได้มาตรฐานฝีมือแรงงานรองรับการแข่งขัน การฝึกยกระดับฝีมือ หลักสูตรช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10 ก.ค. 2567

ใบสั่งซื้อเลขที่ 132/2567

10 ก.ค. 2567

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างถ่ายเอกสารและเข้าเล่มเอกสารประกอบการฝึกอบรมโครงการยกระดับแรงงานไทยให้ได้มาตรฐานฝีมือแรงงานรองรับการแข่งขัน การฝึกยกระดับฝีมือ หลักสูตรช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9 ก.ค. 2567