การแสดงผล

+
-

ปฏิทินกิจกรรม

/// end if

วีดิทัศน์

ชื่อวีดิทัศน์: VTR ภารกิจกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

คลังภาพ

ชื่อคลังภาพ: การประชุมพิจารณาแนวทางการใช้ประโยชน์ศูนย์เรียนรู้โรงเรือนเกษตรแม่นยำปลอดภัยสำหรับผู้ประกอบการมืออาชีพด้านเกษตรอัจฉริยะ ครั้งที่ 1/2566