การแสดงผล

+
-

ประชาสัมพันธ์

อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เยี่ยมชมการฝึกอบรมหลักสูตร ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ

23 ก.พ. 2567

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน รับมอบผ้าจากสภาสมาคมสตรีแห่งชาติ ในพระบรมราชินูปถัมภ์

23 ก.พ. 2567

ประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการ ในคณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม เพื่อให้ข้อมูล หรือแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาในประเด็นเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาฝีมือแรงงานสำหรับคนพิการเพื่อรองรับการประกอบอาชีพ

16 ก.พ. 2567 5

พิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแนวทางการดำเนินงานการใช้ประโยชน์ศูนย์เรียนรู้โรงเรือนเกษตรแม่นยำปลอดภัยสำหรับผู้ประกอบการมืออาชีพ

16 ก.พ. 2567 5

ข่าวประกวดราคา

ใบสั่งซื้อเลขที่ 131/2567

27 ก.พ. 2567 19

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อหมึกพิมพ์

27 ก.พ. 2567 26

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร ระบบดิจิตอล

27 ก.พ. 2567 19

ใบสั่งซื้อเลขที่ 130/2567

27 ก.พ. 2567 26

ใบสั่งจ้างเลขที่ 132/2567

27 ก.พ. 2567 25

ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง สัญญาสัญญาจ้างจัดงานวันมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ประจำปี ๒๕๖๗ เทิดทูน “พระบิดาแห่งมาตรฐานการช่างไทย”

27 ก.พ. 2567 28

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างเหมารถตู้ปรับอากาศ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

27 ก.พ. 2567 18

ใบสั่งจ้างเลขที่ 129/2567

22 ก.พ. 2567 104

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างซ่อมรถยนต์ราชการ ทะเบียน ฮษ 940 กรุงเทพมหานคร

22 ก.พ. 2567 101

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อวัสดุ

22 ก.พ. 2567 92

ปฏิทินกิจกรรม

/// end if

วีดิทัศน์

ชื่อวีดิทัศน์: VTR ภารกิจกรมพัฒนาฝีมือแรงงานนำเสนอ รมว. พิพัฒน์

คลังภาพ

ชื่อคลังภาพ: การประชุมพิจารณาแนวทางการใช้ประโยชน์ศูนย์เรียนรู้โรงเรือนเกษตรแม่นยำปลอดภัยสำหรับผู้ประกอบการมืออาชีพด้านเกษตรอัจฉริยะ ครั้งที่ 1/2566