การแสดงผล

+
-

ประชาสัมพันธ์

โครงการพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์รองรับธุรกิจขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ

8 ส.ค. 2565 1

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์รองรับธุรกิจขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 หลักสูตร นักบริหารการขนส่งสินค้าทางถนนระหว่างประเทศในกลุ่มอาเซียน

12 ก.ค. 2565 13

ลงพื้นที่ตรวจติดตามโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ@สพร. 20 เชียงราย

9 มิ.ย. 2565 36

การประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานจ้างโครงการยกระดับสมรรถนะแรงงานในธุรกิจบริการการดูแล (พนักงานช่วยการพยาบาล) เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและฟื้นฟูความสัมพันธ์กับประเทศซาอุดีอาระเบีย ครั้งที่ 1/2565

9 มิ.ย. 2565 33

ข่าวประกวดราคา

ใบสั่งซื้อเลขที่ 222/2565

10 ส.ค. 2565 7

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อสมุดบัญชีและสมุดรายงานเงินคงเหลือประจำวัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10 ส.ค. 2565 9

ประกาศเผยแพร่สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลง สัญญาจ้างโครงการจ้างจัดทำระบบสารสนเทศกองทุนพัฒนาฝีมือแรงงานเพื่อการให้เงินกู้ยืมและการให้เงินช่วยเหลือหรืออุดหนุน

10 ส.ค. 2565 9

ใบสั่งจ้างเลขที่ 221/2565

10 ส.ค. 2565 8

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างประชาสัมพันธ์โดยออกแบบพร้อมจัดพิมพ์วารสารประชาสัมพันธ์ภารกิจกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

10 ส.ค. 2565 9

ประกาศ ร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) การจ้างจัดงานโครงการมหกรรมSkill Expo Thailand 2022 พัฒนาคนสู่โลกยุคใหม่ ครั้งที่ 3

10 ส.ค. 2565 7

ใบสั่งจ้างเลขที่ 219/2565

9 ส.ค. 2565 12

ใบสั่งจ้างเลขที่ 220/2565

9 ส.ค. 2565 12

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ แบบควบคุมอุณหภูมิและความชื้น โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

9 ส.ค. 2565 15

ใบสั่งจ้างเลขที่ 218/2565

9 ส.ค. 2565 13

ปฏิทินกิจกรรม

/// end if

วีดิทัศน์

ชื่อวีดิทัศน์: กรมพัฒนาฝีมือแรงงานสาธิตการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน สาขา พนักงานบริการอาหารและเครื่องดื่ม ระดับ 1

คลังภาพ

ชื่อคลังภาพ: ประชุมคณะกรรมการจัดทำร่างขอบเขตของงานจ้างโครงการยกระดับสมรรถนะแรงงานในธุรกิจบริการการดูแล (พนักงานช่วยการพยาบาล) เพื่อขับเคลื่อนเศรษฐกิจและฟื้นฟูความสัมพันธ์กับประเทศซาอุดีอาระเบีย ครั้งที่ 1/2565