การแสดงผล

+
-

ข่าวประกวดราคา

ใบสั่งซื้อเลขที่ 232/2567

13 มิ.ย. 2567

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อวัสดุ จำนวน 28 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13 มิ.ย. 2567

ใบสั่งจ้างเลขที่ 233/2567

13 มิ.ย. 2567

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างซ่อมแซมเครื่องปรับอากาศ จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13 มิ.ย. 2567

ใบสั่งซื้อเลขที่ 231/2567

13 มิ.ย. 2567

ใบสังจ้าง เลขที่ 230/2567

13 มิ.ย. 2567

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างซ่อมแซมรถยนต์ราชการ หมายเลขทะเบียน ๓ กต ๗๕๓๗ กรุงเทพมหานคร

13 มิ.ย. 2567

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อวัสดุ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

13 มิ.ย. 2567

ใบสั่งซื้อเลขที่ 228/2567

13 มิ.ย. 2567