การแสดงผล

+
-

ข่าวประกวดราคา

ใบสั่งจ้างเลขที่ 237/2566

8 มิ.ย. 2566

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างถ่ายเอกสาร พร้อมจัดแฟ้ม จำนวน 35 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

8 มิ.ย. 2566

ประกวดราคาซื้อเครื่องมือพื้นฐานชุดการฝึก (ชุดเครื่องมือทำมาหากิน) ตามโครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค ๔.๐ (Gig Worker) ครั้งที่ ๒

8 มิ.ย. 2566

ใบสั่งจ้างเลขที่ 236/2566

7 มิ.ย. 2566

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานจ้างออกแบบแนวทางในการพัฒนาฝีมือแรงงานนอกระบบการศึกษาในสถานประกอบกิจการที่เชื่อมโยงกับผลิตผลทางเกษตรในจังหวัดสุพรรณบุรี และชุดกิจกรรม จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7 มิ.ย. 2566

ใบสั่งซื้อเลขที่ 235/2566

7 มิ.ย. 2566

ประกาศผลผู้ได้รับการคัดเลือกในงานซื้อกระดาษถ่ายเอกสาร จำนวน 100 รีม โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

7 มิ.ย. 2566

ใบสั่งจ้างเลขที่ 233/2566

2 มิ.ย. 2566

ใบสั่งจ้างเลขที่ 234/2566

2 มิ.ย. 2566