การแสดงผล

+
-

วิสัยทัศน์และพันธกิจของกองพัฒนาศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบกิจการ

 วิสัยทัศน์
กำลังแรงงาน ผู้ประกอบกิจการ ผู้สูงอายุ คนพิการ และกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ได้มีการส่งเสริม/สนับสนุน
ให้มีทักษะฝีมือได้คุณภาพ
 
 พันธกิจ 
1. กำหนดแผน/กลยุทธิในการดำเนินงานพัฒนา ส่งเสริม สนับสนุนให้กำลังแรงงาน ผู้ประกอบกิจการ ผู้สูงอายุ คนพิการ
    และกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ ได้มีการส่งเสริม/สนับสนุนให้มีทักษะฝีมือได้คุณภาพ
2.ศึกษาวิเคราะห์ข้อมูลกำลังแรงงาน ผู้ประกอบกิจการ เพื่อนำมาเป็นแนวทางในการปฏิบัติ
3.เป็นศูนย์รวมข้อมูลด้านการพัฒนาศักยภาพแรงงานของกำลังแรงงาน ผู้ประกอบกิจการ ผู้สูงอายุ   คนพิการ และกลุ่ม
    เป้าหมายเฉพาะ 
 
 ภารกิจและหน้าที่รับผิดชอบ
1.ศึกษา วิเคราะห์ และวิจัย เพื่อกำหนดมาตรการและแนวทางในการพัฒนาศักยภาพกลุ่มสถานประกอบกิจการ สตรี
   เยาวชน คนพิการ และกลุ่มเป้าหมายเฉพาะ
2.ศึกษา วิเคราะห์ จัดทำ แผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนาศักยภาพแรงงาน และเสนอนโยบายในการพัฒนาศักยภาพ
    ตอบสนองและรองรับ   ข้อตกลง ข้อกฎหมาย นโยบายภาครัฐ ให้เท่าทันความต้องการตลาดแรงงาน และการเปลี่ยน
    แปลงทางเศรษฐกิจประชาคมอาเซียน/นานาชาติ
3.ส่งเสริมการพัฒนาองค์วามรู้และจรรยาบรรณวิชาชีพในการพัฒนาศักยภาพให้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย
4.ส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพการเป็นผู้ประกอบกิจการให้มีมาตรฐานสามารถแข่งขันในทางเศรษฐกิจ
5.ส่งเสริมสนับสนุนการพัฒนาพลังเครือข่ายและการบูรณาการข้อมูลด้านการพัฒนาศักยภาพแรงงาน ให้ครอบคลุม
   ทุกกลุ่มเป้าหมาย
6.ส่งเสริมและให้คำปรึกษา เสนอแนะในการเพิ่มผลิตภาพแรงงานในสถานประกอบกิจการมีมาตรฐานฝีมือแรงงาน
    มีการรับรองความรู้ความสามารถ และการประกันคุณภาพ
7.ส่งเสริมและประสานการพัฒนานวัตกรรมให้มีความเหมาะสมและครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมาย
8.ส่งเสริมและประสานองค์กรวิชาชีพเพื่อพัฒนาศักยภาพแรงงานตามความร่วมมือกับองค์การระหว่างประเทศและ
    ให้สอดรับกับความต้องการทางเศรษฐกิจ
9.ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหรือที่ได้รับมอบหมาย
 

ยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การส่งเสริมและสนับสนุนให้มีกำลังคนเพียงพอทั้งด้านปริมาณและคุณภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การเสริมสร้างความมั่นคงในการมีงานทำให้กับแรงงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3 การส่งเสริมความมั่นคงในการทำงานและคุณภาพชีวิตที่ดีให้กับแรงงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4 การบริหารจัดการแรงงานต่างด้าว
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การพัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศด้านแรงงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 6 การพัฒนาการบริหารจัดการของกระทรวงแรงงานให้มีความเป็นเลิศ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 7 การช่วยเหลือผู้ประสบปัญหาความเดือดร้อนเนื่องจากวิกฤติและ