การแสดงผล

+
-

การยื่นขอรับรองสถานฝึกอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัย ตามพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ 2558

การยื่นขอรับรองสถานฝึกอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัย ตามพระราชบัญญัติธุรกิจรักษาความปลอดภัย พ.ศ 2558

 

       ให้สถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงาน ดำเนินการยื่นคำขอรับการรับรองเป็นสถานฝึกอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัย ตามกฎกระทรวงการรับรองสถานฝึกอบรมหลักสูตรการรักษาความปลอดภัย พ.ศ. 2560 ในกรุงเทพมหานคร ให้ยื่นต่อนายทะเบียนกลาง ณ กองบัญชาการตำรวจนครบาล ส่วนจังหวัดอื่นให้ยื่นต่อนายทะเบียนจังหวัด ณ กองบังคับการตำรวจภูธรจังหวัด ทั้งนี้ให้รายงานผลการดำเนินงานให้กรมทราบด้วย