การแสดงผล

+
-

ตัวชี้วัด 1.2 ความสำเร็จในการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (การดำเนินงานคัดเลือกผู้สมัครเพื่อเข้าร่วมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์รองรับธุรกิจขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ)

กองพัฒนาศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบกิจการได้ดำเนินการจัดทำผังกระบวนงานฝึกอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์รองรับธุรกิจขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ จัดทำหลักเกณฑ์กระบวนงานคัดเลือกหน่วยฝึกอบรมภายนอก และในด้านการคัดเลือกผู้สมัครเพื่อเข้าร่วมโครงการฯ โดยจัดทำคำสั่งคณะกรรมการสอบข้อเขียน และคณะกรรมการสอบสัมภาษณ์ เพื่อคัดเลือกผู้สมัครด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม โปร่งใส และสามารถตรวจสอบได้ในทุกกระบวนงาน โดยในปีงบประมาณ 2564 ได้อยู่ระหว่างกระบวนการคัดเลือกผู้สมัครเข้าร่วมโครงการเนื่องจากมีการเปลี่ยนแปลงช่วงเวลาการฝึกอบรมจากผลกระทบของการแพร่ระบาดโควิด 19

 

ดาวน์โหลดเอกสาร คลิก

ไฟล์แนบ :: 6_File_Document_21012564160101_.pdf ดาวน์โหลด