การแสดงผล

+
-

ข่าวประชาสัมพันธ์

ประชุมกับคณะอนุกรรมาธิการ ในคณะกรรมาธิการการสวัสดิการสังคม เพื่อให้ข้อมูล หรือแสดงความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการพิจารณาในประเด็นเกี่ยวกับแนวทางในการพัฒนาฝีมือแรงงานสำหรับคนพิการเพื่อรองรับการประกอบอาชีพ

16 ก.พ. 2567

พิธีเปิดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการทบทวนแนวทางการดำเนินงานการใช้ประโยชน์ศูนย์เรียนรู้โรงเรือนเกษตรแม่นยำปลอดภัยสำหรับผู้ประกอบการมืออาชีพ

16 ก.พ. 2567

ประกาศกองพัฒนาศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบกิจการ ลงวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2567

16 ก.พ. 2567

ประกาศกองพัฒนาศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบกิจการ ลงวันที่ 26 มกราคม 2567

26 ม.ค. 2567

ประกาศกองพัฒนาศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบกิจการ ลงวันที่ 23 มกราคม 2567

23 ม.ค. 2567

ประกาศกองพัฒนาศักยภาพแรงงานและผู้ประกอบกิจการ ลงวันที่ 8 มกราคม 2567

9 ม.ค. 2567

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 รุ่นที่ 2

15 ธ.ค. 2566

กรมพัฒนาฝีมือแรงงานเข้าร่วมจัดนิทรรศการ และแนะนำภารกิจกรม งานวันคนพิการ ครั้งที่ 54 ประจำปี 2566

25 พ.ย. 2566

ประกาศบัญชีรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมตามโครงการพัฒนาบุคลากรรองรับอุตสาหกรรมโลจิสติกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

16 พ.ย. 2566