การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
1 คู่มือการปฏิบัติงานโครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0 (Gig Worker) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 88
2 ตัวชี้วัดที่ 2.1 (eMenser) 53
3 ประกาศเจตจำนงสุจริต 169
4 รายงานสรุปผลการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี 2564 172
5 รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2564 187
6 แผนการปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ.2565 240
7 แผนการใช้จ่ายเงิน ศป. ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 133
8 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ (สอบข้อเขียน) และประเมินความรู้ความสามารถและทักษะ (สอบสัมภาษณ์) การฝึกอบรม หลักสูตร ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ รุ่นที่ 2/2565 60
9 รับสมัครฝึกอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์รองรับธุรกิจขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ หลักสูตร ตัวแทนออกของเพื่อการส่งออกและนำเข้า 117
10 รับสมัครฝึกอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์รองรับธุรกิจขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 หลักสูตร ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ รุ่นที่ 2/2565 133
11 แบบฟอร์มการดำเนินโครงการพัฒนาผู้ประกอบกิจการสมัยใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2565 162
12 เอกสารประกอบตามตัวชี้วัด 1.3 ความสำเร็จในการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 930