การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
1 คู่มือการปฏิบัติงานโครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0 (Gig Worker) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 901
2 ตัวชี้วัดที่ 2.1 (eMenser) 190
3 ประกาศเจตจำนงสุจริต 301
4 รายงานสรุปผลการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี 2564 345
5 รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2564 250
6 แผนการปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ.2565 310
7 แผนการใช้จ่ายเงิน ศป. ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 309
8 แบบฟอร์มการดำเนินโครงการพัฒนาผู้ประกอบกิจการสมัยใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2565 225
9 เอกสารประกอบตามตัวชี้วัด 1.3 ความสำเร็จในการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 1,764
10 ประกาศมาตรการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ 153
11 วีดิทัศน์โครงการพัฒนาผู้ประกอบกิจการสมัยใหม่เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าหรือบริการในชุมชน 360
12 หลักสูตรกลางที่ได้รับการอนุมัติเบื้องต้น 9 หลักสูตร 570