การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
1 คู่มือการปฏิบัติงานโครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0 (Gig Worker) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 340
2 ตัวชี้วัดที่ 2.1 (eMenser) 79
3 ประกาศเจตจำนงสุจริต 192
4 รายงานสรุปผลการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี 2564 199
5 รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2564 205
6 แผนการปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ.2565 259
7 แผนการใช้จ่ายเงิน ศป. ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 165
8 แบบฟอร์มการดำเนินโครงการพัฒนาผู้ประกอบกิจการสมัยใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2565 184
9 เอกสารประกอบตามตัวชี้วัด 1.3 ความสำเร็จในการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 1,133
10 ประกาศมาตรการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ 94
11 วีดิทัศน์โครงการพัฒนาผู้ประกอบกิจการสมัยใหม่เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าหรือบริการในชุมชน 276
12 หลักสูตรกลางที่ได้รับการอนุมัติเบื้องต้น 9 หลักสูตร 496