การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
1 ตัวชี้วัดที่ 2.1 (eMenser) 5
2 ประกาศเจตจำนงสุจริต 128
3 รายงานสรุปผลการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี 2564 136
4 รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2564 148
5 แผนการปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ.2565 203
6 แผนการใช้จ่ายเงิน ศป. ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 113
7 ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ (สอบข้อเขียน) และประเมินความรู้ความสามารถและทักษะ (สอบสัมภาษณ์) การฝึกอบรม หลักสูตร ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ รุ่นที่ 2/2565 50
8 รับสมัครฝึกอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์รองรับธุรกิจขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ หลักสูตร ตัวแทนออกของเพื่อการส่งออกและนำเข้า 87
9 รับสมัครฝึกอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านโลจิสติกส์รองรับธุรกิจขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 หลักสูตร ธุรกิจการขนส่งและการค้าระหว่างประเทศ รุ่นที่ 2/2565 113
10 แบบฟอร์มการดำเนินโครงการพัฒนาผู้ประกอบกิจการสมัยใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2565 138
11 เอกสารประกอบตามตัวชี้วัด 1.3 ความสำเร็จในการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 653
12 ประกาศมาตรการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ 73