การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
1 คู่มือการปฏิบัติงานโครงการพัฒนาทักษะเฉพาะของแรงงานอิสระยุค 4.0 (Gig Worker) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 1,148
2 ตัวชี้วัดที่ 2.1 (eMenser) 248
3 ประกาศเจตจำนงสุจริต 369
4 รายงานสรุปผลการใช้จ่าย งบประมาณประจำปี 2564 433
5 รายงานสรุปผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2564 275
6 แผนการปฏิบัติงานประจำปี พ.ศ.2565 327
7 แผนการใช้จ่ายเงิน ศป. ปีงบประมาณ พ.ศ.2565 330
8 แบบฟอร์มการดำเนินโครงการพัฒนาผู้ประกอบกิจการสมัยใหม่ ประจำปีงบประมาณ 2565 246
9 เอกสารประกอบตามตัวชี้วัด 1.3 ความสำเร็จในการขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสของกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 1,928
10 ประกาศมาตรการเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตประพฤติมิชอบ 171
11 วีดิทัศน์โครงการพัฒนาผู้ประกอบกิจการสมัยใหม่เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าหรือบริการในชุมชน 383
12 หลักสูตรกลางที่ได้รับการอนุมัติเบื้องต้น 9 หลักสูตร 619