การแสดงผล

+
-

คลังความรู้

ลำดับ ไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
1 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2564.PDF 330
2 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560.pdf 293
3 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับทรัพย์สินของทางราชการ.pdf 366
4 แจ้งเวียนแนวปฏิบัติเกี่ยวกับทรัพย์สินของทางราชการ.pdf 491
5 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของกองพัฒนาศักยภาพแรงงานผู้ผู้ประกอบกิจการ.pdf 329
6 ระเบียบฯ ว่าด้วยการรับส่งงานในหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2524.pdf 245
7 รูปแบบหนังสือภายใน และภายนอกตามระเบียบงานสารบรรณ.pdf 325
8 เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ อย่างมีประสิทธิภาพ ของนายชาติวุฒิ ทองกัน สพร. 1 สมุทรปราการ.pdf 481
9 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548.pdf 266
10 ความรู้-บทความเกี่ยวกับภารกิจ ศป.2.pdf 3799
11 ความรู้-บทความเกี่ยวกับภารกิจ ศป.1.pdf 1539
12 KM_Productivity.pdf 1057