การแสดงผล

+
-

คลังความรู้

ลำดับ ไฟล์ จำนวนดาวน์โหลด ดาวน์โหลด
1 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2564.PDF 387
2 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560.pdf 347
3 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับทรัพย์สินของทางราชการ.pdf 409
4 แจ้งเวียนแนวปฏิบัติเกี่ยวกับทรัพย์สินของทางราชการ.pdf 532
5 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของกองพัฒนาศักยภาพแรงงานผู้ผู้ประกอบกิจการ.pdf 384
6 ระเบียบฯ ว่าด้วยการรับส่งงานในหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2524.pdf 285
7 รูปแบบหนังสือภายใน และภายนอกตามระเบียบงานสารบรรณ.pdf 392
8 เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ อย่างมีประสิทธิภาพ ของนายชาติวุฒิ ทองกัน สพร. 1 สมุทรปราการ.pdf 561
9 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ. 2526 และฉบับที่ 2 พ.ศ. 2548.pdf 306
10 ความรู้-บทความเกี่ยวกับภารกิจ ศป.2.pdf 3977
11 ความรู้-บทความเกี่ยวกับภารกิจ ศป.1.pdf 1627
12 KM_Productivity.pdf 1143