การแสดงผล

+
-

ประชาสัมพันธ์

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่ ลงพื้นที่ประสานการฝึกอบรม โครงการเสริมสมรรถนะแรงงานด้านเทคโนโลยีรองรับการทำงานในศตวรรษที่ 21

28 พ.ย. 2565

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่ มอบหมายเจ้าหน้าที่ ลงพื้นที่ติดตามลูกหนี้กองทุนพัฒนาฝีมือแรงงาน ตามการขออนุเคราะห์ ของทางสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 3 ชลบุรี

28 พ.ย. 2565

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่ ร่วมประชุมชี้แจงผู้อำนวยการโรงเรียนและครูแนะแนวการดำเนินโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ

28 พ.ย. 2565 1

สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่ ออกตรวจสถานประกอบการตามพระราชบัญญัติส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ. 2545 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2557 จำนวน 4 แห่ง

28 พ.ย. 2565

คลังภาพ

ชื่อคลังภาพ: โครงการแรงงานติดดาว