การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
1 ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่ 338
2 รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ในตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน 663
3 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน 524
4 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 2565 323
5 แผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 152
6 สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปี 2564 129
7 รายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 129
8 คู่มือ แผนปฏิบัติราชการการพัฒนาฝีมือแรงงาน ประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 770
9 ปฏิทินการดำเนินงานโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจนที่ไม่ได้เรียนต่อหลังจบการศึกษาภาคบังคับ 585
10 ไฟล์เอกสาร ptt การประชุมคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการเพิ่มทักษะด้านอาชีพแก่นักเรียนครอบครัวยากจน ฯ
11 หลักสูตรจำแนกตาม 13 กลุ่มอุตสาหกร
12 หลักสูตรจำแนกตาม 13 กลุ่มอุตสาหกร 2,002