การแสดงผล

+
-

ดาวน์โหลดเอกสาร

ลำดับ ชื่อเอกสาร จำนวนดาวน์โหลด ชนิดเอกสาร
1 แบบคำขอหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ (คร.10) แบบใหม่ 81
2 หนังสือมอบอำนาจ การขอรับหนังสือรับรองความรู้ความสามารถ สาขาช่างไฟฟ้าภายในอาคาร ระดับ 1 69
3 ใบสมัครเข้ารับการฝึกอบรมฝีมือแรงงาน และ ใบสมัครการทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงาน (แบบใหม่) 117
4 หนังสือรับรองการทำงาน 81
5 ประกาศ เรื่องการรับสมัครบุคลากรภายนอกเพื่อคัดเลือกเป็นวิทยากรดำเนินการสอน 142
6 ประกาศสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานกระบี่ 386
7 รายชื่อผู้ผ่านการเลือกสรรเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ในตำแหน่งนักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน 1,018
8 ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการเฉพาะกิจ ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาฝีมือแรงงาน 631
9 แผนการใช้จ่ายงบประมาณ 2565 429
10 แผนการปฏิบัติงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 182
11 สรุปผลการปฏิบัติงานประจำปี 2564 165
12 รายงานสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี 2564 163